Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Element och energier i omlopp del 1 / Elements and energies Part 1

Element och energier i omlopp del 1 / Elements and energies Part 1

23/4 2021 Del/Part 1

 Vulkaner

Det är mycket energier nu i världen -även elementen tycks vara väldigt aktiva. Förra bloggen skrev vi om explosiva händelser och döden som följer med dem. När vi ser tillbaka är det bokstavligen vad som har hänt. Extraordinära tornados i staterna, vulkanutbrott, skogsbränder och översvämningar.

 • Mars 2021, Island, vulkan vilande i 6000 år utbrott inte långt från Reykjavík. Fagradals bergsvulkan och Reykjaneshalvön hade inte haft något vulkanutbrott på 781 år, rapporterade AP.
 • Den karibiska ön Vincent hade sitt första vulkanutbrott på över 40 år och tvingade tusentals från sina hem. Kryssningsfartyg hjälpte till att evakuera ön – där endast de som har vaccinerats blev evakuerade.
 • Vulkanaktivitet – Guatemala: Guatemalas vulkan Pacaya, cirka 30 mil söder om Guatemala City och landets mest aktiva vulkan, hade utbrott i mars. Det fortsatta lavaflödet från det senaste utbrottet har haft en betydande effekt på människor i området och över hela landet. Den 29 mars förstörde lavaflödet bla kaffeplantager. Den fortsatte röra sig 50-60 meter i riktning mot samhället El Patrocinio. Lava är inte den enda vulkaniska aktiviteten som påverkade området; vulkanaska tvingade nedstängningen av Guatemala Citys internationella flygplats.

Översvämningar och jordskred

 • Indonesien och Östtimor: Svårt väder har medfört katastrofer för Indonesien och grannlandet Östtimor då  översvämningar och jordskred dödade minst 50 personer. Minst 38 personer dog i byn Lamenele i Indonesien när dussintals hus begravdes i lera under kraftiga regn Tusentals människor har lämnats hemlösa och tiotusentals har drabbats av denna senaste katastrof.
 • Dagar med kraftigt regn föll över den australiska provinsen New South Wales (NSW), vilket ledde till en översvämning.
 • Från den 16 mars till den 23 mars fick Sydney-området 400 till 24 tum (600 mm) regn. 40% av dess årliga resultat. Hundratals hem översvämmades. Många  Sydney-förorter  evakuerades mellan 29-31 mars.
 • I Sydney slog Warragamba Dam över sin topp. Cirka 130 miljarder liter (500 gigaliter) – motsvarande volymen i hela Sydney Harbour – släpptes ut.

 

Skogsbränder – Flera länder

 • Indien: provinsen Uttarakhand begärde federalt stöd från Indiens nationella katastrof insatsstyrka då 45 bränder utbröt mellan 3-4 april och dödade minst fyra personer.
 • South Dakota: Cirka 9:30 den 29 mars kallades brandmän till en snabbt växande löpeld cirka 3 mil väster om Rapid City. Trots snabb respons från flera lokala brandkårer förbrukade elden snabbt 800 tunnland på sju timmar, med en vind hastighet av 110 km / h. På grund av eldens snabba rörelse och torra förhållanden i området beordrades 500 hem att evakuera. Från och med den 4 april täckte branden 2224 tunnland och var 94% innesluten.

 

Florida

 • Florida: En ekologisk katastrof av enorma proportioner håller på att utvecklas i Bradenton på Tampa Bay. Läckor har bildats i inneslutnings väggen i en 77 hektar stor damm som rymmer nästan 400 miljoner liter avloppsvatten med en radioaktiv biprodukt. De dumpade vattnet i Tampa Bay i hopp om att avvärja en mycket större katastrof  om dammens murar skulle rämna och potentiellt skicka en 20-fots våg av avloppsvatten genom närliggande stadsdelar. Mer än 300 hus evakuerades den 2-3 april. Det finns en oro är att fosfor och kväve i avloppsvattnet som dumpas i Tampa Bay kan orsaka eller förvärra giftiga röda tidvatten alger  – som hotar vilda djur.

I vår bok Holy F*ck and Sacred Water skriver oxå mycket om det som vi ser händer i världen just nu – och hur allt hänger ihop…

Fortsättning följer… 🙂

 

English:

Volcanos

There is a lot of energy in the world now – even the elements seem to be very active. Last blog we wrote about explosive events and the death that accompanies them. When we look back, that is literally what has happened. Extraordinary tornadoes in the states, volcanic eruptions, forest fires and floods.

March 2021, Iceland, volcano dormant for 6000 years eruption not far from Reykjavík. Fagradal’s mountain volcano and the Reykjanes peninsula had not had a volcanic eruption in 781 years, reported AP. The Caribbean island of Vincent had its first volcanic eruption in over 40 years, forcing thousands to leave their homes. Cruise ships helped evacuate the island – where only those who had been vaccinated were evacuated. Volcanic activity – Guatemala: Guatemala’s volcano Pacaya, about 300 km south of Guatemala City, erupted on March 29, the lava flow destroyed, among other things, coffee plantations. It continued to move 50-60 meters in the direction of the community of El Patrocinio. Lava is not the only volcanic activity that affected the area; volcanic ash forced the closure of Guatemala City International Airport.

Floods and landslides

Indonesia and East Timor: Severe weather has caused disasters for Indonesia and neighboring East Timor as floods and landslides killed at least 50 people. At least 38 people have died in the Indonesian village of Lamenele when dozens of houses were buried in mud during heavy rains. Thousands of people have been left homeless and tens of thousands have been affected by this latest disaster. Days of heavy rain fell over the Australian province of New South Wales (NSW), leading to a flood. From March 16 to March 23, the Sydney area received 400 to 24 inches (600 mm) of rain. 40% of its annual results. Hundreds of homes were flooded. Many Sydney suburbs were evacuated between March 29-31.
In Sydney, Warragamba Dam beat its peak. About 130 billion liters (500 gigalitres) – equivalent to the volume of the whole of Sydney Harbor – were released.

Forest fires – Several countries

India: Uttarakhand province requested federal support from India’s National Disaster Response Force as 45 fires broke out between April 3-4 and killed at least four people.
South Dakota: At approximately 9:30 a.m. on March 29, firefighters were called to a rapidly growing wildfire. Despite rapid response from several local fire brigades, the fire quickly consumed 800 acres in seven hours, with a wind speed of 110 km / h. Due to the fire’s rapid movement and dry conditions in the area, 500 homes were ordered to evacuate. As of April 4, the fire covered 2,224 acres and was 94% contained.

 

Florida

Florida: An ecological disaster of enormous proportions is developing in Bradenton, Tampa Bay. Leaks have formed in the containment wall of a 77-hectare pond that holds almost 400 million liters of wastewater with a radioactive by-product. They dumped the water in Tampa Bay in hopes of averting a much bigger disaster if the dam walls were to crack and potentially send a 20-foot wave of sewage through nearby neighborhoods. More than 300 houses were evacuated on April 2-3. There is a concern that phosphorus and nitrogen in the wastewater dumped in Tampa Bay could cause or exacerbate toxic red tidal algae – which threaten wildlife.

In our book Holy F * ck and Sacred Water also writes a lot about what we see happening in the world right now – and how everything is connected …

To be continued… 🙂

 

Live Unfuckwithable!!

//Tora and Ulrika

Energi uppdatering Del 2 av 2/Energy update Part 2 of 2

Energi uppdatering Del 2 av 2/Energy update Part 2 of 2

Energi uppdatering Del 2 av 2 – Explosiva överraskningar

Fortsättning…

Dessa uppdelningar och dödsfall är också kopplade till de explosiva överraskningar som på olika sätt kommer att utspela sig. Bilden som träder fram är att någon skjuter med ett automatiskt gevär runt sig – men inte nödvändigtvis bokstavligt. Det kommer att skjutas många skott av sanning, av skrämsel propaganda, arresteringar och andra ofattbara händelser.

När vi närmar oss peaken den här måncyklen – så kommer energin  som kan kännas lite “klibbig” eller som att gå på het tjära – och dess intensitet att öka. Vi går metaforiskt ur askan och rakt in i vulkanens eld. Därifrån finns det ingen väg tillbaka som tidigare skrivits. Vi når en brytpunkt. Denna brytpunkt ger upphov till en serie händelser som alla tillsammans skapar ringar på vattnet. Det sker i en lavinartad hastighet som rör sig allt snabbare och snabbare.

 

 

Dessa explosiva överraskningar är inte alla enbart ”negativa”. Det finns många många spännande överraskningar att se fram emot. Men det är vårt val vilken verklighet vi väljer att se Vi kan bombarderas av smärtsamma och förödande händelser eller nya potential, kraft och nya möjligheter. Vår fria vilja blir extra viktig att använda sig av dessa dagar. Våra val påverkar såklart vår perception, vår syn – och vår verklighet.

Vad väljer du –  att leva i rädsla eller kärlek?

Vårstädning

Om vi ​​väljer att leva i kärlek och frihet att bestämma själv, och att vara de fredliga krigare vi kom hit för att vara, så är det detta vi fokuserar på denna måncykel. För att förbereda oss på bästa är det bra att ha fokus som på en stor inre “vår städning”. Rensa så mycket vi kan i vårt inre – transformera rädsla och tvivel, släppa offerkoftor, skuggor, toxiner, parasiter, föroreningar och den inre röran. Våren är här med möjligheten att städa bort allt som inte tjänar oss längre. Släpp taget om det gamla och det förflutna. Gamla vänner, familj, tankar, känslor och beteenden. Var i nuet. Bara här och nu där vi skapar den framtid vi vill ha.

Vi kan inte tvinga någon att följa med oss. Vi kan inte stanna kvar i det gamla paradigmet eftersom vi är rädda för att förlora saker och människor vi älskar. Vi måste våga släppa taget. Klipp sladdarna till de gamla energierna, övertygelserna och programmen.

Till exempel genomgår Tora ett avgiftningsprogram med David Avocado Wolfe (lyssna på avsnitt 147 i Live the Impossible). Ullis fastar och är i sin döds/födelse process mitt i livet. Vår intention är att rensa bort så mycket skit vi kan – på alla nivåer – allt som håller oss tillbaka och fast i det gamla. Genom att rengöra, städa ur och rensa hemmet och kroppen – som är vårt tempel – så transformerar vi skuggor och blockeringar.

Rena dig själv och ditt inre vatten. Låt det skölja igenom dig likt vågor.

 

 

Hur förbereder du dig inför våren och resten av ditt ditt liv?

Varje dag ger nya fria val

Varje dag har vi vårt eget fria val hur vi vill möta den här månen och de nästkommande cyklerna. Vi kan kollapsa i rädsla och skräck för det som händer, eller så kan vi lära oss att surfa på tsunamins höga vågor. Det finns en myt om hur avatarer rider på dessa kaotiska vågor. Deras sanningssvärd skär genom illusionerna i Matrix så att vi kan leva på himlen på jorden vi kom hit för att skapa.

Om vi ​​väntar på att någon annan ska bli avatar – krigare av kärlek, fred och sanning – kan vi vänta för alltid. Tsunamin kommer att svälja oss alla. Tiden är här för alla oss som längtar efter mer kärlek, fred och frihet.

 

Ett andetag i taget

Vi kan göra det här! Du kan göra det här!!! Ett steg och ett andetag i taget ….

Gå i fred, välj klokt och lita på livets perfektion – oavsett hur mörkt det verkar just nu. Det här är vad vi har förberett oss hela tiden – livstid efter livstid – vi är här nu. Gör det bästa du kan med vad du har och det kommer att vara perfekt anpassat till varför du är här. Lita på det, lita på dig själv ….

Surf is up :)!

 

 

 

Explosive surprises

This division and deaths are also connected to the explosive surprises that unfolds. The image that emerge is of someone shooting with an automatic rifle around him. Mass shootings – but not necessarily literal. There will be shootings of truth, of fear propaganda, arrests and unimaginable events.

As we get closer to the peak whilst moving uphill this moon – which is why the energy might feel a bit ‘sticky’ or as walking on hot tar – the intensity will increase. We are walking into the fire of the volcano. From there, there is no way back as written before.

Just as time moves faster and faster, we reach a critical point in time where big bangs are about to happen. It is series of events, not one big event. When the snow starts to roll down the peak in an avalanche, it will create momentum and move faster and faster. We are reaching that tipping point.

 

 

These explosive surprises are not all ‘negative’. There are many many exciting surprises to tap into. But, it is our choice which reality we tap into. We can be bombarded by painful and devastating events or new potentials, powers and opportunities. Our free will is really showing up these days.

What do you choose  – to live in fear or love?

Spring Cleaning

If we choose to live in love, to step into our sovereignty and freedom and take our power back, be the peaceful warriors we came here to be, what will we have to focus on this moon?

To prepare for this tsunami, our focus really should be on a big Spring cleaning. Clear out as much as we can of our fears and doubts, transform our victimhood and shadows, toxins, parasites, pollutions and clutter. Same thing here, Spring is here to clear out everything that doesn’t serve us anymore.

Let go of attachments to the old and the past. Let go of old thoughts, behaviours, friends and family. There is no going back. There is no past. Only here and now where we create the future we want.

We cannot force anyone to come with us. We cannot stay in the old paradigm because we are afraid to lose things and people we love. We have to dare to let go. Cut the cords to the old energies, beliefs and programs.

For instance, Tora is doing a detox program with David Avocado Wolfe (listen to episode 147 of Live the Impossible). Ullis is fasting and are in the midst of a life and death process. Our volition (intention) is to clear out as much shit we can – on every level – everything that holds us back from riding that wave when its coming. Cleaning, clearing and declutter our homes, our bodies – our temples, transforming old shadows and blocks.

Pure your self and your inner water. Let it cleanse you and flow through you like waves.

 

 

How do you want to prepare for the spring – and the rest of your life?

Every day comes with new choices

At the end of the day, it is our choice how we want to meet this moon and the next ones to come. We can collapse into fear and horror of what is happening, or we can rise and get up on our surfboards and ride on the waves of the tsunami.

There is a myth of how the avatars ride on these chaotic waves. Their swords of truth cutting through the illusions of the Matrix so we can live on the heaven on Earth we came here to create.

If we wait for someone else to be the avatar – warrior of peace and truth – we can wait forever. The tsunami will swallow us all. We are many that long for more love, peace and freedom.

 

 

One breath at the time

We can do this! You can do this!!! One step and one breath at the time….

Go in peace, choose wisely and trust in the perfection of life itself – no matter how dark it seems right now. This is what we have prepared for all along -lifetime after lifetime. This is it. Do the best you can with what you got and that will be perfectly aligned to why you are here. Trust that, trust in yourself….

 

Surf is up :)!

Live Unfuckwithable!!

// Tora and Ulrika

 

 

 

 

Energi uppdatering Del 1 av 2/Energy update Part 1 of 2

Energi uppdatering Del 1 av 2/Energy update Part 1 of 2

Starka Energier i omlopp del 1 av 2

Vi går in i en ny nivå av galenskap som de flesta av oss aldrig har sett tidigare under vår livstid. Vi når en topp eller en “turning point” som kommer att påverka vår framtid för alltid.

Nyckelord för denna måncykel:
Ingen återvändo
Uppdelning och extrema polariter
Död
Explosiva överraskningar
Vårstädning

 

Varje måncykel kommer med nya energier. Några av dem är fortsättningar på de senaste mån cyklerna, andra stannar och nya kommer in i våra fält. Vi på Wholyland ger vårt perspektiv på dessa mån cyklers energimönster där vi känner in i de elektromagnetiska fälten i det kollektiva, moder jord och andra galaktiska världar.

Varje månes fas (synodisk) cykel upprepas i genomsnitt var 29,53 dagar och följer inte de förvrängda cyklerna i den gregorianska årskalendern. En del av vår resa till suveränitet och frihet är att komma tillbaka till livets naturliga cykler där harmoni och balans är naturligt. Om vi ​​kommer ur balans tar de naturliga cyklerna oss automatiskt tillbaka till harmoni eftersom vi är barn till Moder Jord och Fader himmel. Om vi ​​tillåter det …

Tidslinjer

Vi människor har gåvan att hoppa mellan olika tidslinjer. Vi kan göra det som ett sätt att höja vår vibration, vår frekvens – för att bli lite mer vakna/upplysta och medvetna. Så dessa energier och tidslinjer är ren potential – och de kan förändras från ett ögonblick till ett annat när det kollektiva fältet förändras. Ingenting är ristat i sten – det är inte heller de potentiella tidslinjer som är i konstant förändring beroende på våra val.

Just nu finns det några ”störande” energier som utspelar sig denna mån cykel – och nästkommande.

Tsunami av förstörelse och skapelse

Denna måncykel och de närmaste mån cyklerna fram till sommarsolståndet, visar sig som bilder av en lavin eller snarare som en tsunami. Tusentals fridfulla krigare på hästar rider på vågorna med sina sanningssvärd i sina händer.

Det går att tolka dessa bilder som att vi har två alternativ.

Vi kan välja att antingen rida vågen som de fria och suveräna krigare vi vet att vi kom hit för att vara i denna tid. Eller så kommer vi att drunkna i tsunamins kaos.

Jag vet att detta inte är vad de flesta vill höra, eftersom det inte är särskilt lugnande. Men när denna måne växer, rör vi oss närmare och närmare toppen och “tipping point”. När tåget accelererar i full fart är det mycket svårare att hoppa ombord. Antingen hoppar du på tåget eller så slår tsunamin ut dig på stationen (Ole Dammegård förklarade tågmetaforen mycket bra i avsnittet Live the Impossible show 148)

 

 

Ingen återvändo

Om du läser detta har du förmodligen redan känt – som denna “bluff” som spelas ut nu – att detta är anledningen till att du kom till jorden just nu. Du vet att du är här för att riva ner det gamla paradigmet och skapa det nya. Du känner det, men kanske inte vet på vilket sätt eller hur du ens kan navigera i detta kaos.

Vi är splittrade mellan att vilja bli räddade och / eller rädda våra nära och kära. Ändå är det här tiden då vi måste släppa taget. Det här är den tid då vi antingen förbereder oss för att bli fria och säga nej till slaveri, missbruk, kontroll och agendor eller så kommer vi att gå under. Denna mån cykel handlar om att det ej finns någon återvändo.

Vi kan inte längre vänta på att någon annan ska rädda oss. Inte längre vänta på att andra ska vakna och se genom illusionerna. Det går inte längre att försöka väcka andra människor. Vi kan inte längre rädda dem som inte vill bli räddade.

Division

Detta innebär att skillnaden mellan oss blir mer synlig än någonsin tidigare. Separationen blir större. När vi som ser igenom programmeringen, agendor och illusioner, tittar på de som fortfarande sover i Matrix, känns det surrealistiskt. Det är som om vi bokstavligen lever i olika verkligheter / världar / tidslinjer och dimensioner.

Det är surrealistiskt att se alla de människor som bär masker. Människor som vägrar att se fakta eller andra perspektiv, istället håller fast vid tron ​​att allt detta är för vårt eget bästa. För när vi öppnar upp för möjligheten att de som styr inte har vårt bästa på hjärtat, skulle hela vår verklighet smulas sönder då vi ej kan lita på någon igen – inte ens på våra folkvalda.

Rädslan för det okända är större än längtan efter att leva i sin sanning. Vi släpper de som ej vill möta rädslan och se igenom illusionerna. Vi släpper taget om de som håller fast i det gamla. De har valt sin väg, de har också fri vilja, så det måste vara deras val. Det betyder att de närmaste mån cyklerna kommer med mycket död … Mycket som ska släppas.

 

Död

Det finns tre olika döds energier vid denna tidpunkt.

1. Runt om i världen dör människor som konsekvenser av hela koronashowen.

2. Dödsfall genom val. Många människor kan inte ta intensiteten i denna tid och kommer att välja att lämna planeten. En del begår självmord pga ensamhet och distans, och så mycket lidande att de har tappat hoppet. Vi hör om poliser som är beordrade att agera våldsamt mot människor – vilket strider mot deras värderingar – väljer att döda sig själva (lyssna på Conny Andersson i Live the Impossible show avsnitt 141 för att höra mer om detta). Barn och ungdomar som matas med propaganda för att leva i rädsla kan inte ta det och begå självmord. Till exempel får barn höra av sina lärare att de kommer att dö om de inte tvättar händerna ordentligt, får testerna (missbruk i sig) eller bär masker.
Vissa kommer att skapa sjukdomar, dö av hjärtattacker etc. (som sannolikt kommer att undertecknas som kovid dödsfall).

3. Död av våra gamla. Döden är också en del av de naturliga livs cyklerna. Växter dör på vintern för att komma tillbaka till livet på våren. Vi kan välja att sörja döden eller fira livet – där död ingår i de naturliga cyklerna.

FORTSÄTTNING FÖLJER…

Strong Energies 1/2

We enter a new level of crazy that most of us have never seen before in our lifetime. We reach a peak or a tipping point that will affect the future forever.

Keywords for this moon cycle

 • Point of no return
 • Division and extreme polarites
 • Death
 • Explosive surprises
 • Spring clean
 • Warriors rising

 

 

Each moon cycle comes with new energies. Some of them are continuations of the past moon/s, others stops and new ones arrives into our fields. At Wholyland we give our perspectives of this moons energy patters, as we tune into the electromagnetic fields of the collective, mother Earth and the galactic realms.

Each Moon’s phase (synodic) cycle repeats on average every 29.53 days, and do not follow the distorted cycles of the Gregorian year calendar. Part of our Sovereignty and Freedom journey is to come back to the natural cycles of life where harmony and balance are just natural. If we get out of harmony, the natural cycles automatically brings us back to harmony as we are children of Mother Earth and Father Sky. If we allow it to…

Timelines

Although, we can always change energy and jump timelines. As people wake up and become more conscious in rapid speed these days due to the absurdities of life timeline changes. So these energies are potentials. Nothing is set in stone – it is all potential timelines that can play out.

Just keep that in mind as you continue to read this update there are some ‘disturbing’ energies that unfolds this moon – and the next upcoming ones.

Tsunami of destruction and creation

Tuning into this new moon cycle and the next few moons up to the Solstice the main image I see is an avalanche or rather a tsunami. Thousands of peaceful warriors on horses ride the waves with their truth swords in their hands.

The way we interpret this image is that we have two options.

 1. We can choose to either ride the wave as the Free and Sovereign warriors we know we came here to be in this time.
 2. Or we will drown in the chaos of the tsunami.

I know this is not what most people want to hear, as it is not very soothing. But as this moon grows, we move closer and closer to the peak and the tipping point. When the train accelerate at full speed it is very difficult to jump onboard. This is it guys! Either you jump onboard or the tsunami will hit you on the station (Ole Dammegård explained the train metaphor very well on the Live the Impossible show episode 148)

 

Point of no return

If you read this, you have probably already felt – as this ‘scamdemic’ plays out – that this is the reason why you came to Earth at this time. You know you came here to tear down the old paradigm and co-create the new one.

You feel it, but might not know in what way, or how to even navigate in this chaos.

We are torn between wanting to be saved and/or save our loved ones. Yet, this is the time where we have to let go. This is the time where we either prepare to get up on our high horses of Sovereignty and say no to the slavery, abuse, control and deep state agendas or we will go under with it. This moon is the point of no return.

No more waiting for someone to save us. No more waiting for others to wake up.
No more trying to wake people up. No more saving those who do not want to be saved.

Division

This means that the divide between us will be more visible than ever before. When we who see through the programming, brainwashing propaganda agendas and illusions, look at those still asleep within the Matrix, it feels surreal. It is like we literally live in different realities/worlds/dimensions.

It is surreal to see people wearing masks, getting the v – even knowing it kills people. People who refuse to see the facts, but hold onto the belief that all this is for our own good. Because if they opened up to the possibility that the governments do not have our best at heart, their whole reality would crumble, as they couldn’t trust anyone again.

The fear of the unknown is larger than the longing to live in truth. It is no longer about hidden truth, it is about hiding from the truth for these people. We have to let them go and do that. They have chosen their path, they also have free will, so it must be their choice. This means the next few moons will come with a lot of death…

 

Death

There are three main energies of death at this time.

1.     Around the globe people die as consequences of the whole corona show.

2.     Deaths by choice. Many people cannot take the intensity of this time and will choose to leave the planet. Suicides from being alone, lost and in so much suffering that they have lost hope. We hear about policemen who are ordered to act violently towards people – which goes against their values- choose to kill themselves (listen to Conny Andersson on Live the Impossible show episode 141 to hear more about this). Children and adolescence who are fed with the propaganda to live in fear cannot take it and commit suicide. For instance, children are told by their teachers that they will die if they do not wash their hands properly, get the tests (abuse in itself) or wear masks.

3.     Death of the old. Death is also part of the natural cycles. Plants die at winter to come back to life at Spring. We can choose to grieve the death or celebrate life. Deaths are like the new beginnings of the natural cycles.

TO BE CONTINUED….

Live Unfuckwithable!!

//Tora and Ulrika

Jag är tillbaka!/ I am back :)!

Jag är tillbaka 🙂

Hej! Ullis här. Jag är tillbaka sen en månad och har tagit över stafettpinnen från Tora som har hållit ställningarna här under min frånvaro. Nu får Tora vila lite efter fantastiskt energi arbete här med Unfuckwithable blogg inlägg och i Wholyland – vår internationella online plattform. Känns härligt att vara tillbaka :). Mitt motto, och min logga är ju ”Relax into Expansion”. Det är precis det jag har gjort. Jag har investerat så mycket energi (pengar, kärlek, och tid) i mig själv de senaste månaderna så det har verkligen betalat sig <3. Jag känner mig pigg, stark, glad och tillitsfull i mig själv och till livet i stort.

 

Splittring

Vi är nu redan i Mars. Snart 3 månader som har kommit och gått under 2021. Livets flod flyter förbi. Vi lever i en tid av osäkerhet och ovisshet som på olika sätt påverkar de flesta av oss oavsett ålder.

Stressen hos många ökar, likaså den psykiska ohälsan. Vissa skolor och undervisning sker på distans. Företag går i konkurs, en del blir av med jobb. Våld i hemmet har ökat då folk suttit mer hemma tillsammans. I Israel tex har de skapat en enorm splittring mellan de som tagit vaccinet och de som ej tagit. De som ej tagit det betraktas som ”andra klassens medborgare”. De är exkluderade från vissa gym, shoppingcenter, restauranger. Till och med från sina egna jobb. Det här är bara början. Vi har ännu ej sett de ekonomiska, psykiska, sociala samt samhälleliga konsekvenserna av vad allt detta leder till framöver. Vi vet ännu mindre än vanligt hur framtiden kommer att se ut..

 

Eget ansvar

Var och en av oss bidrar energimässigt till det kollektiva fältet. Om du är stressad eller orolig bidrar du till att öka den kollektiva stressen och oron. På samma sätt bidrar du om du är lugn, eller mår bra. Din hälsa/ohälsa är alltså av största vikt och bidrar till det kollektiva – positivt eller negativt.

Därav har det aldrig varit viktigare än nu, att stanna upp och gå inåt, att ta eget ansvar för sin egen psykiska, fysiska och emotionella hälsa. Det har aldrig varit viktigare att andas rätt än nu! Yttre stress och press påverkar i allra högsta grad det som sker i ditt inre – och därmed dina andetag. Det är således inte bara viktigt att du andas utan även HUR du andas. De flesta av oss är dock helt omedvetna om andetagets betydelse och hur vi andas. Vi har en omedveten andning.

 

Hur mår du?

De medvetna andetagen däremot stärker immunförsvaret. De reducerar spänningar och stress, och de medvetna andetagen skapar inre lugn, frihet och balans. De flesta av oss har en otillräcklig, och/eller en otillräcklig andning. Jag brukar säga att du mår som du andas! Så hur mår du?

Så vad kan du/jag/vi göra just nu? Hur kan vi tillsammans påverka eller bidra? Hur kan jag bidra? Vad kan du göra?

Det jag kan bidra med är att skapa event som främjar din hälsa. I detta blog inlägg vill jag således bjuda in dig till 3 olika event, alla med andetaget i fokus.

 

 

Event

1, 5 nya tillfällen för Harmoniska Andetag och Hormoner med start redan torsdag 25 mars (nästa vecka).

2, På efterfrågan erbjuder jag således dig en ny möjlighet om 3 tillfällen – online via Zoom – till Andetagets betydelse för ditt immunförsvar med start 1 april.

3, För dig som vill ses och yoga “in real life” erbjuder jag ett retreat på vackra Skeviks gård på Värmdö 29 april -2 maj.

Tora och jag vill även bjuda in dig till sista utrop för Footsteps for Freedom. Sista anmälningsdag är 28/3 2021. Om du vill veta mer om vad vi kommer att jobba med i det energi arbete vi ska påbörja kan du läsa mer i vår bok: Footsteps for Freedom- How we have been tricked to agree to slavery.

Varmt Välkommen att andas lite djupare och friare – och att leva livet lite djupare och friare<3

 

 

I am back 🙂

Hey! Ullis here. I have been back for a month and have taken over the “talking stick” from Tora who has held the positions here during my absence. Now Tora can rest a bit after fantastic energy work here with Unfuckwithable blog posts and in Wholyland – our international online platform. Feels great to be back . My motto, and my logo is “Relax into Expansion“. That’s exactly what I have been doing. I have invested so much energy (money, love, and time) in myself in recent months that it has really paid off <3. I feel revitalized, strong, happy and confident in myself and in life in general.

 

Divide

We are already in March. Soon 3 months have come and gone in 2021. The river of life flows by. We live in a time of uncertainty and uncertainty that in most ways affects most of us regardless of age.
The stress of many increases, as does the mental illness. Some schools and teaching take place at a distance. Companies go bankrupt, some lose their jobs. Domestic violence has increased as people have been more at home together. In Israel, for example, they have created a huge divide between those who take the vaccine and those who have not. Those who have not taken it are considered “second class citizens”. They are excluded from some gyms, shopping malls, restaurants. Even from their own jobs. This is only the beginning. We have not yet seen the economic, psychological, social and societal consequences of what all this will lead to in the future. We know even less than usual what the future will look like.

 

Own responsibility

Each and one of us contributes energetically to the collective field. If you are stressed or anxious, your energy is increasing the collective stress and anxiety. In the same way, you contribute if you are calm, or feel good. Your health / bad health is therefore of the utmost importance and contributes to the collective – in a positive or negative way.
Hence, it has never been more important than now, to go inward, to take personal responsibility for one’s own mental, physical and emotional health. It has never been more important to breathe properly than now! External stress and pressure greatly affect what happens in your inner realms – and thus affects your breaths. It is therefore not only important that you breathe but also HOW you breathe. However, most of us are completely unaware of the importance of the breath and how we breathe. We have an unconscious breathing.

 

How are you?

The conscious breaths, on the other hand, strengthen the immune system. They reduce tension and stress, and the conscious breaths create inner peace, freedom and balance. Most of us have insufficient and / or limited breathing. I usually say that you feel like how you are breathing! So how are you?
So what can you / I / we do right now? How can we together influence or contribute? How can I contribute? What can you do?
What I can contribute is to create events that promote your health. In this blog post, I would like to invite you to 3 different events, all with the breath in focus.

 

Event

1, 5 new opportunities for Harmonic Breaths and Hormones starting already on Thursday 25 March (next week).
2, On request, I thus offer you a new opportunity on 3 occasions – online via Zoom – to the importance of the Breathe for your immune system starting 1 April.
3, For those of you who want to be seen and yoga “in real life”, I offer a retreat at beautiful Skevik on Värmdö 29 April -2 May.

Tora and I also want to invite you to the final exclamation for Footsteps for Freedom. Deadline for applications is March 28, 2021. If you want to know more about what we will be working on in the energy work we will begin, you can read more in our free e-book.

Warm Welcome to breathe a little deeper and freer – and to live life a little deeper and freer <3

 

 

Live Unfuckwithable!

//Tora and Ullis

 

Ett kvantsprång är möjligt/ A quantum leap is possible del/part 2/2

Ett kvantsprång är möjligt/ A quantum leap is possible del/part 2/2

Fortsättning från förra veckans blog, del 2/2…

Inga kramar och ingen frihet

Vi är just nu i en av vår tids största möjligheter. Möjligheten till kollektiv medvetandehöjning. En evolution för mänskligheten. Coronaepidemin – Denna kris är en indikation på att något som är i obalans. Hur påverkar det oss ​​när en läkare eller annan person som vi erkänner som myndighet använder diagnosen en allvarlig sjukdom för att ge en prognos? I den meningen: Du har cancer och du kommer att dö. Enligt statistiken inom de närmaste 3 till 6 månaderna.
Hur påverkar det oss ​​när en politiker eller annan myndighet använder pandemin som en prognos. I den meningen att viruset kommer att döda ännu fler människor de närmaste 3-6 månaderna. Det är nästan som om våra politiker säger till oss att vi, den mänskliga familjen, alla riskerar att dö. Och att det inte finns något annat botemedel än att begränsa vårt VARANDE i att vara människa. Ingen sång, inget skratt, ingen dans, inga kramar, inget umgänge och ingen frihet. Det blir som en metafor för kemoterapi – avlägsnande av vitala delar.

 

 

Vi lever i informationens tidsålder

Det finns såklart flera sätt att reagera på ett sådan besked. Ett sätt är att vi litar på läkaren som ger prognosen, kanske till och med i blindhet. Vi tror på den givna diagnosen och förväntar oss  prognosen om dödsdom. Ett annat sätt att reagera är att vi fortfarande litar på läkaren. Vi tror på själva diagnosen men vågar tvivla på prognosen. En tredje reaktion kan vara att ifrågasätta diagnosen och i slutändan också att åtminstone inte längre blint lita på läkaren. Vi kan även ifrågasätta politiker i deras handlingar. Vi kan följa vår egen förståelse av lagen. Vi vet vad som är adekvat och vad som inte är det. Vi förstår vad som är proportionellt. Vi lever i informationens tidsålder och kan således googla på det vi vill veta. Vi kan således även söka efter och se andra åsikter och perspektiv. Vi kan oxå ta ansvar för vår egen hälsa! Vi kan känna igen prognosen för vad den egentligen är.
Det är inget annat än en reflektion av sanning hos den som ger prognosen. Det gäller den här personen, inte för mig/dig eller oss.

 

 

Finns det ett kvantsteg för denna kris?

Finns det verkligen bara ett botemedel för mig/dig/oss?
En kompis till oss som är läkare med många års erfarenhet säger: vi vet inte.
Som människor med tillit kan vi säga: det är möjligt.
Kvantsprånget är möjligt. Att se och tänka själv. Att lyfta blicken. Att möta och transformera sina rädslor. Att höja sin medvetenhet. Att öka de ynka 5 %medvetenhet som vi har tillgång till. Att själv ta ansvar för sin hälsa och sin frihet.

Vi vet att det är möjligt! Vet du?
Är du redo att ta Quantum Leap med oss till helhet, suveränitet och frihet

 

 

English A quantum leap is possible part 2/2

No hugs and no freedom

We are currently in one of the greatest opportunities of our time. The possibility of raising awareness of the collective. An evolution for humanity. Corona epidemic – This crisis is an indication that something is out of balance. How does it affect us when a doctor or other person we recognize as an authority uses the diagnosis of a serious illness to give a prognosis? In that sense: You have cancer and you will die. According to statistics within the next 3 to 6 months.
How does it affect us when a politician or other authority uses the pandemic as a forecast. In the sense that the virus will kill even more people in the next 3-6 months. It is almost as if our politicians are telling us that we, the human family, are all at risk of dying. And that there is no other cure than to limit our BEING in the essence of being human. No singing, no laughter, no dancing, no hugs, no socializing and no freedom. It becomes a metaphor for chemotherapy – the removal of vital parts.

 

 

We live in the age of information

There are, of course, several ways to respond to such a message/diagnosis. One way is that we trust the doctor who gives the prognosis, maybe even in blindness. We believe in the given diagnosis and expect the prognosis of death sentence. Another way to react is that we still trust the doctor. We believe in the diagnosis itself but dare to doubt the prognosis. A third reaction may be to question the diagnosis and ultimately also to at least no longer blindly trust the doctor. We can also question politicians in their actions. We can follow our own understanding of the law. We know what is adequate and what is not. We understand what is proportional. We live in the age of information and can thus google what we want to know. We can also search for, and see other opinions and perspectives. We can also take responsibility for our own health! We can recognize the forecast for what it really is. It is nothing but a reflection of truth in the one who gives the forecast. This applies to this person, not to me / you or us.

 

 

Is there a quantum leap for this crisis?

Is there really only one cure for me / you / us?
A friend of ours who is a doctor with many years of experience says: we do not know.
As people with deep trust we can say: it is possible.
The quantum leap is possible. To see and think for yourself. To have a higher perspective. To meet and transform our fears. To raise one’s awareness. To increase the small amount of  5% consciousness we have access to. To take responsibility for one’s own health and freedom.

We know it’s possible! Do you?
Are you ready to take Quantum Leap with us to wholeness, sovereignty and freedom?

 

Live Unfuckwithable!!

//Tora and Ulrika 

 

 

 

Ett kvantsprång är möjligt/A quantum leap is possible Del/Part 1 of 2

Ett kvantsprång är möjligt. Del 1 av 2

Att tro detta är inte bara en hälsosam attityd utan en nödvändig inre attityd eller anpassning just nu. Som en mänsklig familj står vi inför ett beslut av global storlek. Frågan om vi anser att ett kvantsprång är möjligt utlöses verkligen av globala händelser. Samtidigt är det dock en mycket personlig fråga som vi alla måste svara för – samt ta ansvar för oss själva.

Frågan kan också formuleras annorlunda: Tror du fortfarande eller har du tappat hoppet? Har livet fortfarande en mening, även om du inte kan se det just nu?

 

 

 

Meningen med livet

Denna fråga om livets mening uppstår vanligtvis bara i extrema situationer. Detta kan vara ett personligt öde som en sjukdom eller förlust av en nära och kära. Det kan också vara en mer kollektiv kris såsom en naturkatastrof eller till och med en epidemi.

Varje extrem situation i det förflutna konfronterade oss med dessa äldre mänskliga frågor: Vem är jag? Varför är jag här?

Individer eller kollektiva människor har ställt sig dessa frågor om och om igen. Och kanske ställer VARJE människa sig just dessa frågor under sitt liv enligt händelserna i våra individuella liv.

 

 

Utmaningen NU

Den extrema situationen för närvarande skiljer sig dock tydligt i en aspekt från alla andra tidigare situationer. Den extrema situationen är inte på något sätt lokal. Det påverkar ALLA levande människor på denna JORD SAMTIDIGT! Aldrig har människor på alla kontinenter varit så medvetna om händelsernas samtidighet som de är idag. Många av oss lyssnar på nyheter från hela världen och tror kanske att det är den enda sanningen. Den “sanna” sanningen. Vem vet vad som är sant? Du har din och jag har min, vi har vår. Är jorden är rund eller platt? Spelar det egentligen någon roll vem som har rätt eller fel – om det ens finns något som är mer rätt eller mer fel?.. Det faktum att var och en av oss ser sig själv som en människa är väsentlig. För individen. För det kollektiva.

 

 

 

Vilka är vi och vad gör vi här?

I det ögonblick vi ser oss själva som människor hör vi till den mänskliga familjen. Och just denna familj befinner sig för första gången samtidigt i en extrem situation där hela familjens välbefinnande hotas. Det finns ingen plats kvar på utsidan som vi kan fly. Det finns inget land som skulle skona oss från Corona-åtgärderna. Det finns inget flyg vi kan boka för att komma undan galenskapen. Så vi är mer eller mindre alla medvetna om att vi för första gången ALLA är i en gemensam global kris samtidigt.

Och fler och fler människor blir medvetna om det faktum att det handlar om att förstå oss själva som människor. Även om media fortsätter att försöka berätta att det handlar om ren biologisk överlevnad. Fler och fler människor inser att det handlar om att ifrågasätta vad VARA mänskligt betyder.

Vem är jag? Varför är jag här?

Som kollektiva frågor. Vilka är vi? Varför är vi här?  Vad betyder det att vara en fri människa?

freedom

Fortsättning följer…

Live Unfuckwithable!

//Tora and Ulrika

 

A quantum leap is possible.

Believing this is not just a healthy attitude but a necessary inner attitude or adjustment right now. As a human family, we are facing a decision of global magnitude. The question of whether we believe that a quantum leap is possible is really triggered by global events. At the same time, however, it is a very personal question that we must answer for ourselves.

The question can also be formulated differently: Do you still believe or have you lost your faith? Does life still have a meaning, even if you can not see it right now?

 

 

Meaning of life

This question of the meaning of life usually arises only in extreme situations. This can be a personal fate like an illness or the loss of a loved one. It can also be a more collective crisis such as a natural disaster or even an epidemic. Every extreme situation in the past confronted us with these older human questions: Who am I? Why am I here?

Individuals groups of people have asked themselves these questions over and over again. And perhaps EVERY human being asks these very questions during his life according to the events of our individual lives.

 

The challenge NOW

However, the extreme situation of the current sender is clear in one aspect from all other previous situations. The extreme situation is by no means local. It affects ALL living people on this EARTH AT THE SAME TIME! Never have people on all continents been so aware of the simultaneity of events as they are today. Many of us listen to news from around the world and may think that is the only truth. The “true” truth. Who knows what is true? You have yours and I have mine, we have ours. Is the earth round or flat? Does it really matter who is right or wrong – if there is even something that is more right or more wrong? .. The fact that each of us sees himself as a human being is essential. For the individual. For the collective.

 

Who are we and what are we doing here?

The moment we see ourselves as human beings, we belong to the human family. And this particular family is for the first time at the same time in an extreme situation where the well-being of the whole family is threatened. There is no place left on the outside that we can escape. There is no country that would spare us from the Corona restrictions. There is no flight we can book to escape the madness. So we are more or less conscious that for the first time we are ALL in a common global crisis at the same time.

And more and more people are becoming aware of the fact that it is about understanding ourselves as human beings. Although the media continue to try to tell that it is about pure biological survival. More and more people are realizing that it is about questioning what BEING human means.

Who am I? Why am I here?

As collective questions: Who are we? Why are we here? What does it mean to be a free person?

freedom

To be continued…

Live Unfuckwithable!!!

// Tora and Ulrika 

Yttre & Inre Tryck – Förtryck, påtryck, avtryck, uttryck och intryck – tryck helt enkelt!

Yttre & Inre Tryck – Förtryck, påtryck, avtryck, uttryck och intryck – tryck helt enkelt!

Yttre & Inre Tryck – FÖRtryck, PÅtryck, AVtryck, UTtryck och INtryck – tryck helt enkelt!

Vi upplever att det är mycket tryck just nu. Ett högt och stort tryck. På alla plan. Vi upplever yttre förtryck gällandes vissa saker. Friheten begränsas. Censuren ökar. Någon annans sanningar och yttre påtryckningar  – andras olika uttryck – som skapar ett tryck i det inre. Ett intryck som skapar spänningar och stress.

Den tid vi lever i nu, skapar avtryck i världen. Avtryck i historien. Vi matas varje dag från media hur vi ska vara och vad vi ska göra. Det trycks in och ner i halsen på oss. Det står iallafall oss upp i halsen.

 

 

Förtryck

I mellanmjölks landet Sverige pratas det om att vi ska vara sympatiska och solidariska mot andra. Vi ska som vanligt inte sticka ut från mängden utan snällt göra som vi blir tillsagda. Som vuxen människa med fri vilja vill man ej bli tillsagd av andra vad man ska eller ej ska göra. Man vill liksom ej bli pådyvlat något, utan ha möjligheten att tänka och känna själv. Ska vi även vara solidariska mot människor med övervikt? Hjärt och kärl sjukdomar? Narkomaner? Ska vi sympatisera och genomgå samma behandling? Det blir liksom lite för mycket… Det blir mindre lätt att vara Unfuckwithable om vi ska medicinera oss för allt hela tiden ;)..

I Danmark pratar lärarna i skolan om att det är farligt med konspirations teorier och de pratar med barnen – utan föräldrarnas vetskap eller tillstånd – om att ta det s.k botemedlet.

I England, och många andra länder  – där de är inne på 3 omgången av lock downs – pratas det om att införa ett särskilt pass för de som ej vill ta det s.k botemedlet. Även att de ej får tillträde till vissa affärer och tjänster etc. (Källa Lifesitenews). Sist vi kollade var det såhär för vissa under andra världskriget… Wtf är det som händer?

 

 

Påtryckningar

Vår upplevelse är att vi ser det överallt bland familj och vänner, arbetsgivare och myndigheter. Alla som jobbar inom vården behöver skriva upp sig om de tar, eller ej tar botemedlet. Det pratas på tv och i medier att det är något fel i huvudet på de som ej vill ta det. Och hur man kan omvända dem. Det kalls för påtryckningar tycker vi.  Det är påtryckningar och påhopp av medresenärer på tunnelbanan – utan förståelse för att man kanske inte medicinskt sätt kan bära mask som alla förväntas ställa upp på. Det döms och svärs över de som ej snällt följer strömmen och klyftan mellan människor ökar, empatin försvinner och logiken likaså.

 

Avtryck

Allt detta – all denna press och stress – lämnar såklart avtryck. Osynliga avtryck i kropp, själ och sinne. Avtryck som skapar rädsla, oro, förvirring och separation. Och sjukdom. Psykisk ohälsa ökar. Företag går i konkurs. Misshandel i hemmen ökar. Masker slängs överallt i naturen och lämnar sina plastiga artificiella avtryck i vår vackra och känsliga natur. Är det detta avtryck vi vill lämna hos våra barn? Är detta de avtryck vi vill lämna efter oss historiskt? Nej säger vi. Just nu håller vi på med ett magiskt 13 månaders program på Wholyland – där vi kan frigöra oss från dessa olika tryck. Det heter Footsteps for Freedom. Häng med du med :).

 

 

Uttryck och Intryck

Annars sanningar, påtryckningar, och uttryck är ej våra. Vi har våra egna. De gör att vi kan känna oss “intryckta”  – och vi har alla även våra egna intryck av allt detta. Hur det påverkar oss, vår hälsa och våra liv. Vi vill således guida andra till att gå mer INåt. In till stormens öga. Vi är här för att serva dig att gå in till ditt center. Där alla olika slags yttre tryck mjukt rinner av som en skön varm dusch. Där intrycket är att man är fri. Fri att tycka, tänka och känna. Fri att uttrycka sig. Fri att vara och umgås med vem man vill när man vill. I vårt inre är vi alla fria. Fria att skapa egna uttryck och intryck.

 

 

Andetagets betydelse

Aldrig har det varit viktigare att andas rätt. Att gå inåt. Andetaget är ett otroligt viktigt verktyg att skapa balans och att utjämna alla slags yttre och inre tryck. Du är således varmt Välkommen till GRATIS WEBINAR om Andetagets betydelse för immunförsvaret, torsdag 18/2 eller söndag 21/2. Det finns även en mini kurs om 3 tillfällen för dig som vill, och behöver, andas mer – eller bättre. Vi ses där, och eller på Wholyland.

 

 

 

Outer & Inner Pressure – Oppression, Pressure, Expression and Imprints  – simply a lot of different pressure!

We feel that there is a lot of pressure right now. A huge and much pressure and different kinds of pressure that is going on. On all levels. We experience external oppression regarding certain things. Freedom is limited. Censorship is increasing. Someone else’s truths and external pressures – different expressions of others – that create a pressure in the inner. An impression that creates tension and stress.

The time we live in now creates an imprint in the world. Imprints in history. We are fed every day from the media how we should be and what we should do. It is pushed in and down our throats. At least we have it up our throats.

 

 

Oppression

In the middle-milk country of Sweden, there is a discussion that we should be sympathetic and in solidarity with others. As usual, we should not stand out from the crowd but kindly do as we are told. As an adult with free will, you do not want to be told by others what to do or not to do. You do not want to be pushed into anything, but have the opportunity to think and feel yourself. Should we also show solidarity with overweight people? Heart disease? Addicts? Should we sympathize and undergo the same treatment? It’s like a little too much to ask for… It is not so easy to be Unfuckwithable if you are dependent of all kinds of medicines all the time ;).

In Denmark, teachers in schools talk about the dangers of conspiracy theories and they talk to children – without the parents’ knowledge or consent – about taking the so-called cure.

In England – where they are in the 3rd round of lock downs – there is discussion to introduce a special session for those who do not want to take the so-called cure. Also that they do not get access to certain shops and services etc. (Source Lifesitenews). The last time we checked, it was like this for some people during World War II … Wtf is happening?

 

 

Pressure

Our experience is that we see the pressure everywhere among family and friends, employers and authorities. In Sweden, Everyone who works in healthcare needs to sign up if they take or not take the cure. There is talkshows on TV and in the media that there is something wrong in the brains of those who do not want to take it. And how to reverse them. For us it is called pressure. There are pressures and pushes from fellow passengers on the subway – without an understanding or empathy that it may not be medically possible to wear a mask that everyone is expected to put on. It is judged and sworn at those who do not kindly follow the current and the gap between people increases, empathy disappears and so does the logic.

 

Imprint

All this – all this pressure and stress – of course leaves imprints. Invisible imprints in body, soul and mind. Imprints that create fear, anxiety, confusion and separation. And disease. Mental illness is increasing. Companies go bankrupt. Abuse at home is increasing. Masks are thrown everywhere in nature and leave their plastic artificial imprints in our beautiful and sensitive nature. Is this the imprint we want to leave on our children? Are these the imprints we want to leave behind historically? We say no. Right now we are working on a magical 13 month program at Wholyland – where we can free ourselves from these different pressures. It’s called 13 steps for Freedom. Join us :).

Expression

Otherwise truths, pressures, and expressions are not ours. We have our own expressions and interpretations.  How it affects us, our health and our lives. Therefore we aim to guide others to go more INward. Into the eye of the storm. We are here to serve you how to enter your center. Where all different kinds of external pressure gently flows off like a nice hot shower. Where the impression and interpretation is that you are free. Free to think, think and feel. Free to express yourself. Free to be and hang out with whoever you want whenever you want. In our hearts we are all free. Free to create your own expressions, impressions and imprints.

The significance of the breath

It has never been more important to breathe properly. To move inwards. Breath is an incredibly important tool to create balance and to equalize all kinds of external and internal pressures. You are thus warmly Welcome to FREE WEBINARThursday 18/2 or Sunday 21/2 – about the importance of the Breath for the immune system (obs in Swedish for now). There is also a mini course (also in Swedish for now) on 3 occasions for you who want, and need, breathe more – or better. See you there, and or at Wholyland.

 

 

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

//Tora and Ullis

 

 

2021 – nya pengar/ new money grid creation

2021 – nya pengar/ new money grid creation

Svenska reflektioner:

Pengar är inte det vi tror det är.

Pengar är det största vapen deep state har för att kontrollera oss. Tiden har kommit för att ta tillbaka makten och skapa en ny “grid” för pengar. Där vi inte har ett pengasystem som är baserat på skulder, men där det kan flöda fritt och i överflöd.

Jag, Tora, hade en vision där jag kunde se hur pengar har förtrollats till ett vapen för mörka makter. Jag tog fram lite av mina “häxkonster” och skapade en ny pengagrid där pengar bara går där kärlek, respekt och uppskattning finns. Du kan läsa, lyssna och se det hela i artiklen nedan.

Du kan också höra hur du kan vara med att skapa och förstärka denna nya grid.

Tillsammans kan vi göra skillnad!!

kram från

Tora och Ulrika

money fan

2021 Money grid creation – the dark spell is gone and how we win WW3

WW3

There is a WW3 going on at this time on the planet. Information is heavily censured and false information is spread like a plague with an agenda of the “Great Reset” by the elite/Cabal/Deep state – or whatever we want to call them.

Police arrest and harm people for not wear masks or for not follow restrictions. It is a war between the people and the deep state. And most people are not even aware of it. They still believe in the pandemic narrative and that most countries are democratic!

Money is the deep state´s greatest weapon to manipulate and control the narratives and keep us enslaved. Money is also powerful tool to keep us divided and polaratised and at war against each other. “Lame stream media” of the world is owned by the elite – by the same six companies. All states are private companies that is created for profit.

follow the money

Follow the money

The saying; “follow the money” often brings us down the rabbit holes of corruption, treason, child trafficking, satanic rituals, war and mass murder of different kind. The rich get richer by spreading fear and false stories of pandemics, war threats, terrorism and us against them. Look at which companies doubled their income in 2020, whist millions went into poverty. Amazon, google, facebook, big pharma companies did great in 2020, didn’t they?

For instance, just watch the Fall of Cabal series, and the Sequal of Fall of Cabal. NGO´s, UN, World Economic Forum are just a few money laundriers to funnel money and make the rich even richer and more powerful. https://www.bitchute.com/video/Awrt6vmFdYpw/ (The Sequal of Fall of Cabal is available in the Wholyland Library)

Charged money

The word money is often a loaded word. It goes into the extremes of “Money is evil” to “Money is freedom”. There are many shades in between such as; “Money is just energy”, “money is necessary for our survival” and so on. To make it clear, money in itself is energy. The question is what energy it is charged with.

Who is to blame?

This has nothing to do with to put blame on something or someone else. It has nothing to do with not to take responsibility for our own shadows and blocks. That is a necessary step for sure. Neither has it to do with to stay victim to outer circumstances. We have the power to shift and transform anything.

With that said, many empaths and those who are here to be at service take on way to much responsibility on why money doesn’t flow into their lives. We are taught that everything is within us – hence, if something doesn’t work – it is our own fault and we are to blame. That self-blame program will for sure keep us stuck and keep us in the loop of not feeling good enough.

Change-makers relation with money

Many change-makers such as; lightworkers, starseeds and truthers, or whatever we like to call us, struggle with our relation with money. We have our private blockages and beliefs around it. But what happens when we have cleared, purged and reprogrammed all these layers and yet, still do not seem to be able to attract money? Many starseeds who used to live on planets without money systems also struggle with this level of blocks and shadows. We ask ourselves; why is everything in our lives so hooked up on money?

Money has status.

The last few months, many in our tribe have shared that all of a sudden they could really feel the resistance to money, that money is not important enough to strive for anymore. How the manipulation and abuse of money by the deep state has created this feeling of “Fuck money” and a deeper longing for a new system that is not based on lack and fear. This collective charge on money affects many of us. It is not our fault. And we are not victims to it either! We have the power and the choice to change it.


What would happen if we shifted the spell on money to one that would serve and free us from enslavement by the elite?

What is the value of money?

Let us go back a bit….We use the financial system to demonstrate the value of something. The elite create the value. They program us to believe it has value and tell us what that value is.

Today, money is not backed by gold and silver as it was in the past. It is produced by adding made up numbers in the banks computer systems. Money today has no more real value than the paper (or plastic) it is printed on. Money is created out of nothing. Money is created as a lack and fear-based program.

deep state

The money spell

Money has a black magic spell on it.

If you are sensitive to energies, you are also sensitive to spells. Money will therefore not come into your field as easily, since your bullshit detector will feel the “ickiness” of it. We can try to spiritually bypass it by saying “money is energy”, “money is freedom”. But there might be a part of us that feel we have to sell our souls to get it.

This spell on money means that those who have it control the masses. You can buy yourself out of everything and into anything. There is no moral, ethics or as mentioned before, real value to it. Money therefore enslaves us and keep us trapped to do what we are told, to listen to authorities and not question the status quo. The spell on money makes it worth killing for.

Fear of Money

If you ask someone to stand up for their freedom, money is most likely the reason not to. Most people fear to not have money. “Then I am not allowed to… I have to support my family. I cant afford…”

Is this how you like to live your life?

Being controlled by the few?

Be a puppet as they threat you to freeze your account, take your children, fire you if you do not take the tests or vaccines and so on?

When is enough enough?

When we fear to loose something or someone we are enslaved and trapped in the matrix.

When we do not know who we are we are not free.

When we are not aware of the spells they cast on us and on things around us – we are not free to break them.

You can watch the video of Tora and Karen sharing the vision here:

 

https://vimeo.com/504841487

The Money spell vision

There has been several times over the last month that the theme of money has resurfaced in Toras life. When we had a chat about money with Elizabeth April on Live the Impossible show Tora started to caugh. https://www.livetheimpossible.today/135-2/

When our body physically reacts when we hear something it is a sign of a block or truth is surfacing. We then have the possibility to shift it. Tora could feel that this time it was in the collective field level of money. That affects us privately as well. But is not “personal” in the same way.

Dark money spell

A few days after, Tora had a vision where she saw all these patterns and programs around money (she shares her visions in the video below). She saw how the future would look like if the dark spell on money will continue to dominate on the Earth Grid and the collective field. We do not walk the streets, we stay at home and stare into our screens like zombies. Very similar as to the movie V for Vandetta.

Neutral Money

As Tora cleared the dark magic spell of money it shifted into a neutral energy. As a neutral energy the stress of humanity is gone. We all walk around in bliss and peace of a zen state. Money is, it comes and goes, and our lives are not based on, or surrounded by it. It is very peaceful and lovely.

High vibe Money Spell

Tora decided to take this even further. As an energy transformer, alchemist and grid worker she put another spell on money, for the wellbeing of all, in the highest potential and vibration.

This is where all this gets magical….

At this vibration money goes to Love, Respect and Appreciation.

All of a sudden, people on the streets would hug and lock eyes when they pass on the streets. Strangers or family – we all are one and acknowledge that we are. Money flows into our “accounts” and we live freely and prosperously. No lack, no stress, always abundantly. No matter how much you spend, it will always fill up the cup with more.

The new money grid

In this collective grid field it is not about you or me and our private blocks and beliefs anymore. Money goes to where there is love, respect and appreciation. If you connect with that, you have money flowing into your life. As simple as that.

Orange vision

To illustrate this Tora saw an image of an orange. The appreciation of the sweet juicy orange in her hand, money flow into the lives of all people involved in the journey from the orange tree to her hand. They do their part of the journey at service for, and in honor of, the earth and life. They then receive money in return. Money love to flow to them.

On the other hand, the opposite is also true.

Grain vision

If you do not have love, respect and appreciation for life – money will turn away from you. To illustrate this Tora was given an image of how a man stood next to a silo with grains. Suddenly the grains pour out of the silo and at the bottom there was a young woman´s corps. Money went around the man as he did not have any love, respect or appreciation for life.

 

The grains can be interpreted as a symbol for money. The grains/money will pour out of the silo/account if the energy is not pure. The silo might look full and rich at the surface, but now as the grains pours out, the hidden truth will come out. Externally the deep state looks rich, happy and something to thrive for. But under the exteriour there are many corps hidden. Now, what has been hidden in the dark will come to the surface to be seen. All the corpses will come out of the closets. The man killed the woman – and so money turn its back on him.

The woman is a symbol of the feminine. The feminine power has been suppressed for thousands of years. Feminine values have not had value. The feminine energy of focus on nurture, the collective, connection, compassion – have had no or little value. Women have been seen as property of men. Women have been slaves without value throughout history.

This means that money will not go to “evil actions” anymore. The deep state will loose their control, loose their money and power – unless they open up for love, respect and appreciation for all life. These visions are metaphors for how the new money grid works.


“Money goes to Love, Respect and Appreciation”

Sacred Money

Sensing ones sacredness is a gift within a deep level of awareness, with that comes a level of pure love of source and service, a conscious connect to the evolving soul. This allows the Magic of our collective hearts to touch and it is within the alchemy of Love, Respect and Appreciation that we can tap into the vibration of money with pure intent and clear the blocks and spells that have been cast.

Within the Magic of Dragon Dreaming Karen has been gifted with the sounds that she shares with you (in the video below), the Song of the Stars.  A vibrational resonance of healing tones that when voiced with pure Love, Respect and Appreciation will clear and heal any spells or blocks placed around the flow of Money. All that is out of balance and disconnected will be restored as the vibration of joy, peace and harmony connects within our internal grid system.

What is a grid?

The grid systems we speak of are both an internal and external source of connected flow.  The grids are created through a time-space frequency and through the vibration of sound we instigate an acceleration of electromagnetic source of conscious flow both internal and external.

These grids, here around money, are anchored on Earth, in the Great Sun and within our own electromagnetic fields.

How can we strengthen this new money grid?

The grid systems are based on the original design of benevolent internal and external systems. These systems are designed to operate at best through the unified field of the Divine Human blueprint. However, what we have seen and experienced is at worst a predominant fear-based world structure filled with greed, conflict and control.

Now is the time to raise your vibration and become the collective evolved love based divine human you are destined to be as you tap into the divine time-space frequency. Now is the right time, right space to anchor your unique sound within the earths field, take back your power through awareness and action. This can be achieved through the pure intent of the connected conscious belief structure based on Love, Respect and Appreciation.

21 days to anchor the new money grid

There is a threshold and portal open right now until March 20th/21st 2021, where we have the chance to amplify this new money grid, so it becomes more accessable for the collective to tap into. The more of us who anchor this grid within us, into Earth and Sky, the stronger it gets. It becomes the “new normal” as the elite like to call it! 😉

What can we do to strengthen it?

 1. We “chant” the mantra; “Money goes to Love, Respect and Appreciation” 21 times for 21 days. You can either use the video below or do it by your self.
 2. We allow our own unique sounds of money come through us – through lightlanguage, jibberish, tones, sounds – whatever comes. Again, 21 days.
 3. We spread the word to our awake friends and family to do the same.

You can watch the chant meditation of the new money grid creation here:

Power of 3

21 is a 3 (2+1=3)

The Power of Three is symbolized by a “triquetra“, a Celtic pattern that shows the center of three connected circles (somtimes bound together by a fourth circle in the center). https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Power%20of%20Three

3 is the holy see, a magic number to anchor and amplify an energy frequence.

When we enter 20-21st of March, 2021 (3rd month, 21st,  year 21) we are at a trippel 3 number. 3+3+3.

The sacred geometry of this date is epic.

Time to act

Can you imagine what could happen if we amplify the new money grid by the March equinox, 2021?

The new money grid would be the collective field of the masses. Deep state would go “bankrupt” and loose their power.

WW3 would end.

Love, respect and appreciation for the wellbeing of all would be the dominant energy on our planet.

 

We could go on and on about this, but we think you get the picture.

 

So even if you do not believe in this. Even if you doubt. Please, share and join us for 21 days (start whenever you like) to amplify the new money grid field. What do you have to loose?

There is no harm done to anyone by doing it.

What if this is the golden ticket to freedom?

What if, this could be a key to the Golden Age?

What if….

Nothing to loose, everything to gain dear friends!

 

Please share wide and far and let us thrive and soar free!

 

On behalf of Wholyland Council,

Karen and Tora Zophia

 

To read more about the power of sound and the great reset you can read the following posts:

https://wholyland.me/the-coherence-of-sound/

https://wholyland.me/monoliths-signs-of-new-beginnings-of-great-awakening-or-of-the-great-reset/

 

Historia – är det sanning?/ History – is it the truth?

Historia – är det sanning?/ History – is it the truth?

Svenska reflektioner:

Historia. Hur mycket sanning finns det i historien, egentligen?

Det är intressant att se hur olika historien ser ut beroende av var man bor och går i skola. Vi är många som älskar historia. Men det blir ännu mer spännande när vi också ser att det är inte bara en historia – Story – men också hans historia (His-story). Männen inte bara skrev ner historien – de tog också bort och raderade många kvinnor ur historien. I dessa tider börjar bland annat fler och fler Egyptiska “drottningar” grävas fram ur historien – bokstavligt och symboliskt.

Vinnarnas historia

Det är också vinnarnas historia som skrivs ner. Tora som är gift med en dansk och bor i Danmark har förundrats över hur lite danskarna vet om “det stora eventet” – freden i Roskilde. Det är inte en del av historien som danskarna lär mycket om i skolan. Men i Sverige blev det inpräntat om och om igen – i alla fall på våra skolor på 1970-80 talet.

När man sitter med en dansk och en svensk historiebok är det som att läsa om skilda världar. Kanske är det då inte så konstigt att det finns så mycket konflikter, rasism och oenigheter mellan oss människor. Vår historia, som vi har fått höra är sanning, är olika i olika länder.

Kulturell historia

Ta invandrare som kommer till Sverige. De har ofta fått lära sig att i Sverige finns guld och gröna skogar som de får fri tillgång till. Tja, gröna skogar finns det, men kanske inte lika mycket guld? De har lärt att om du flyttar till Sverige får det både ditten och datten. Är det då konstigt att de har förväntningar om att få det?

Öppen historia

Om vi vill ha fred på jorden – där historia handlar både om män, kvinnor och barn från och om alla kulturer och perspektiv – kanske vi också ska vara öppna för att lyssna på varandras historier. Vad har vi lärt? Och om det är olika information om det vi lärt – kan det då vara sant? Vad är sant?

Och det gäller också omkring hela corona plandemin. I det ögonblick någon är oenig med din historia blir du attackerad, påhoppad och “utskammad.” Är det så vi vill att vår värld ska se ut? Kanske vi borde tänka lite längre innan vi hoppar på någon verbalt eller t.o.m. fysiskt. Behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Det är alltså inte rocket science det här. Det är logik och sunt förnuft. Men sunt förnuft är något som verkar har försvunnit ur historien. Nu får vi ta ansvar för våra handlingar och skapa en historia vi kan vara stolta över!

Du kan läsa Pam Lobs historia om sanningen av historien här nedan!

Be Unfuckwithable,

Tora och Ulrika

respect

History – is it the truth?

History is a story of the past whether it is 1 minute or 1 million years ago. Today 20th January 2021 will always be remembered in history as the inauguration of the 46th President of the the United States Joe Biden. Will he be the last ever president of the USA? Who knows at this point. What we do know is the present system is not working.

I’ve always loved history. Finding out about how people lived and what happened in the past. I’ve spent many happy hours exploring old castles, monuments, stately homes and thanks to some great museums how the everyday man and women lived. I’ve often been left with a list of unanswered questions.

What was life really like?
What roles did the women play?
Is this really what happened?

My story

I was 17 before I visited anywhere outside of Great Britain. It was brilliant to see some of the great chateaus, monasteries and Cathedrals of France, but all the information you get is condensed into a small booklet or an A4 laminated sheet. Again more questions!

Since then travel has been a big part of my life and I’ve walked many miles exploring foreign cities, getting away from the tourist hotspots to get a better feel for the cultures, the people and their everyday lives.

 

I now have the pleasure of friends around the world and get to work on a daily basis with the international Wholyland Council. What has become incredibly obvious is the very different versions of history and events happening right now that we each have. It really makes you question the main stream narrative and encourages a deeper dive into what is the truth.

Down the rabbit hole

This search has certainly led me down the rabbit hole and what I’m seeing is not pleasant but does feel closer to the truth. I’ve always had a strong intuition and have often had a knowing to avoid something or to do more research. My research this year has explained many of my reactions over the years. If you want a future where you are sovereign and free you first need to understand why we are not and look beyond what the main stream media is telling us.

 

 

I was lucky to have an enlightened English teacher who got us to read about the same event in different newspapers. Where they really the same event? As a nurse I often knew in detail about a shooting, a road accident, the riots of the early eighties. But what I was reading or hearing on the news had some facts and grains of truth but could have been about a totally different event as so much was fabricated. This has meant I’ve always had a healthy scepticism about news and history.

“As all human beings are ruled by their emotions, opinions, and political and religious affiliations, subsequently all history is comprised of as much opinion as fact and, in many cases, has been entirely fabricated for the furthering of the author’s personal ambitions or secret agenda.“ Kathleen McGowan

History is not what happened.

History is what was written down.
The news is what you are being told from the perspective of the people producing the program or newspaper.

We think of the people of the past living a simple existence with much less knowledge and know how than what we have today. But this is not totally true. In some ways they were more advanced than the majority of us are today. The powers that be which includes the church, governments, large corporations and a few individuals have suppressed, hijacked and manipulated the truth to meet their own ends. There has been/is a war on perception to limit our possibilities and to keep us controlled.  Then we can add in tradition which has always won over truth.

Isn’t it about time that we lived by the truth, with compassion and love for each other?

For some reason, lost in the annals of time women and feminine principles were squashed or hidden. Many ancient civilisations were led by women, but as the power of Rome grew around the time of Christ, patriarchy was to become the norm. May be because a group of men were threatened by and feared the incredible power women can hold. They are dependent on us in so many ways, yet they felt it essential to dim the female spark.

Womens role

Women belonged first to their father and then their husband. The only other options were to become a nun, a prostitute or servant. If they didn’t obey they were subjected to hideous crimes. Very few women learnt to read and write, it was felt unnecessary. Therefore most of history was written by men and therefore contains very little about women, except as wives as in the stories of Henry VIII six wives. One of the few exceptions is Queen Elizabeth I, but she ruled as if she was a man. The same is true of women today who have finally made it into the hallowed halls of Government and business. There is very little sign of their feminine essence.

 

It has been the scourge of humanity for too long, to damage a woman’s name in order to diminish her.  Powerful women have always threatened weak-willed men. One woman who stood up to the might of the Romans and their evil rhetoric against her was Boudicca, a British Celtic Queen. She rode out to battle carrying a banner saying “The Truth Against the World”.

Who is the enemy?

For thousands of years if you didn’t agree with the narrative of those in power be it the government or the church, war or persecution was/is declared against the so called enemy. We can all remember such events even in our own lifetime.

People are also persecuted for their individual belief or actions, especially if others don’t understand it. The most famous is Jesus, but thousands if not millions have met an early death labeled as a ‘witch’. I’ve certainly met an untimely demise in several lifetimes because of my healing abilities.

Todays persecution

This persecution of healers is still going on today. If anything right now it’s increasing. Social media censorship is shutting down anything that does not match the narrow pharmaceutical version of health care. This is certainly not ‘health care’ and today I would barely even call it ‘sick care’. As many are dying needlessly as they only have access to the approved medicines and procedures.

Yet simple vitamin supplements, un pattented medicines and good nutrition could make a huge difference. But they don’t make a profit so are banned. We are also banned from sharing how you can boost your own health. I and many colleagues have had natural healing information removed. Even worse there are an alarming number of holistic and naturopathic doctors who have died in suspicious circumstances.

What do you want your grandchildren to read in the history books of the future about this time we are living right now?

At the moment if we don’t make a stand for sovereignty and freedom the future looks very much like George Orwell described in 1984. He simply got the date wrong!

Is this the future you want?

If not come and join us in Wholyland where we explore what it means to be sovereign and free. Together we can co-create the future where we can all be in wholeness so that we and the world can thrive.

Enjoy in joy
Pam Lob
on behalf of the Wholyland Council

Kvinnor i Hans Historia/ The Feminine Presence in His-Story

Kvinnor i Hans Historia/ The Feminine Presence in His-Story

Svenska Reflektioner

Vi har pratat mycket om kvinnans roll genom tiderna i boken Holy F*ck and Sacred Water. Det som blir tydligt är hur kyrkan och de styrande männen inte bara skrivit vår historia – men också hur de utskrivit kvinnorna och deras kraft ur historien. Munkar tog bort alla kvinnor när de skulle skriva ner en händelse, då de inte trodde kvinnor hade en själ. Va! Hur sjukt är inte det?

Kvinnor har setts som mäns ägodelar i tusentals av år, och det skiljer sig lite från kultur till kultur, men även i Sverige och västvärlden ges en kvinna bort av sin far i bröllopscermonier. Vi tänker oftast inte över vilken betydelse denna slags cermonier har, utan fokuserar nog mer på att det ser så romantiskt och fint ut på film… Och självklart har alla rätt till att välja att ha sin pappa gå med uppför kyrkogången och symboliskt ges bort till sin man. Om det är ett medvetet val att göra det. Men är det ett medvetet val, eller en del av filmens makt att upprätthålla alla destruktiva program så vi ska tro att saker är “normala”? Vilka konsekvenser har det i våra liv? Vilken betydelse har det för jämställdheten?

Kvinnor genom tiderna

Karen, Wholylands egen arkeolog och power kvinna har skrivit en fin artikel om kvinnors roll i olika kulturer genom historien. Du kan njuta av den här.

Kom ihåg, det handlar aldrig om kvinnor mot män i dessa diskussioner. Det handlar om att skapa balans och harmoni mellan kön. Varför tror vi som vi gör? Varför lever vi som vi gör? Vill vi skapa förändring måste vi också våga se på där det är obalans. Det omedvetna blir medvetet genom att våga se på saker med nya perspektiv.

Så läs Karens artikel och se på historien med nya ögon.

Be Unfuckwithable,

Ullis och Tora

 

Anchor Wat art
Temple art from Anchor Wat, Cambodia

 

The Feminine Presence in His-Story

The in-between existence of the feminine presence attributed within the male dominant aspect of His-story, is also a place where the roles of wife, mother, sister and daughter hold the potential of immense value and power of a cultural significance.

Despite the ambiguous in-between situation of women and men within society, the power of the feminine presence is never far from the surface in any cultural timeline attributed to His-story whether oppressed or admired.

The Role of Women in His-story

Global trends in archaeology theory clearly demonstrate the importance of the role of women in His-story. 

However

 • Long have women been neglected.

The important factors that tend to underpin the neglect of women

Have been

 • Male dominance

And 

 • Lack of theoretical frameworks that explicitly seek to identify women.

Today there is a recognition that women make up half of the population which leads us also to ask….

 • Where were the Women in His-story

Looking Pretty?!!

 

 

In order to overcome the problem of finding the visibility and voice of women in His-story, I have chosen to investigate societies located across the landscape but are still culturally linked.  If we can disarticulate activities across space and attribute gender to the activities, then we can identify the role of women within the framework of His-story.

Where were the Women?

In order to identify the role of women within the landscape perhaps the right question to ask would be;  “ Únder what circumstances were aspects of women roles expressed within the cultural landscape, where and by whom.”

 • Can we ascribe activities to specific places on the cultural landscape.
 • Can we ascribe cultural activities to different gendered groups .
 • Can we see woman in the archeology of antiquity.

In order to identify gender through material culture it is necessary to draw on a range of evidence from not only the archaeological record but also the oral based His-stories and ethnographic studies which were for the most part dominated and viewed through the lens of a male perspective based on His-story.

Finding the Visibility and Voice

The ethnographic literature tells a story of the roles men and women were ascribed within each culture based society.  In order to find the visibility and voice of women I first needed to look closely within the largely dominant male perspective often exclusively ascribed within the notion of His-story.  Within the island culture I explored the trading systems of exchange, and used the case study of the Motu Hiri system of trade and exchange the following could be identified:

 • The women alone produced up to 10,000 clay pots per season
 • The men built fleets of lagatoi trading vessels specifically for the women in order to transport and trade the clay pots

The Lagatoi has been always considered a male dominant cultural aspect, and nowhere in the literature are women mentioned. The trading systems are known to be a male dominated version of His-story starting 400-700 years ago.   However, there is evidence to suggest that in both cases identifiable aspects of women have penetrated male domains connecting females to the male space of the lagatoi voyages of the hiri system.  Furthermore, In both cases female tradition is being passed down from mother to daughter.

Secret Women’s Business

 • Women and young girls had tattoos inscribed on their bodies, linking them directly to the hiri trading system.
 • These specific lagatoi markings identified each long distance ocean voyage undertaken by their fathers or husbands, and therefore connected them intimately to the hiri trading system.

Within the tradition of secret women’s business it can be found that the Motu women’s feminine presence on board the lagatoi linked them directly to the exclusive space of men.  It has been suggested in the oral tradition of secret women’s business that women did partake in these voyages.  Although, there is visual representation of women dancing on board the lagatoi,   I have found no written evidence of women sailing on the lagatoi in the literature of His-story.

The Visibility of Womanness in Society

The visibility of women within the His-story of the cultural landscape can be demonstrated by identifying that women in society possess a significant sense of womanness.  The problem with the visibility of women in His-story is directly due to a western ethnographic bias preventing the activities of women from becoming visible.   However, the power and the prestige of women throughout many cultural landscapes, whether based in antiquity or modern society, is demonstrated through the actual participation in exchange.

The womanness of the Feminine presence in ancient Antiquity was never far from the surface at any time in the His-story of the Roman Empire.  As demonstrated within the Motu Hiri trading systems of exchange, the visibility of women within the Roman Empire can also be identified when viewed through the representation of the everyday life of real women within the framework of His-story.

His-story written in the literature of Roman Antiquity

Another aspect of the Feminine presence captured within the everyday life of Ancient antiquity has often been recorded throughout the centuries and viewed within representations of art and literature, such as poems, biographies and the politics of every day law, composed and viewed exclusively from the elite male perspective of His-Story.

Seldom have women been represented in scholarly literature in any other aspect than symbols of moral virtue and wifely importance, this limited view has perhaps neglected an aspect of the feminine presence which represents the true nature of real women captured in the everyday life of His-story.

Graffiti inscriptions display various messages carved out on the walls of Pompeii, most attesting to the feminine presence alive and present in all aspects of daily life during the Augustan era, from the gladiators arena to the bars and streets frequented by the daughters of virtue and pleasure there are signs left behind, other dialogue suggests the love affairs of men and women despite the emperor Augustus making them illegal in 27 B.C.

The Mistress, The Courtesan

Within the ancient world of His-story, the space between the boundaries of the feminine presence lie traces of power and pleasure, perceived within all aspects of the everyday lives of women with feminine influence.  The Roman Male gaze is often portrayed in various guises within satirical literature and interpreted in part as a form of gender control.  The Roman wife is perceived to be under the control of father, husband, or tutor; female slaves had no power against their masters; and prostitutes were considered totally insignificant to the everyday life of the elite male.

However, within the written record and material culture emerging from sites such as Pompeii, another perspective reveals the elite males anxieties and loss of control when confronted with the face of female freedom.  The Courtesan demonstrates a level of independence, freedom and control by the very nature of her role within society, thus her feminine presence holds more power and influence within the space of their interaction than the elite male of His-story.

The Vestal Virgin

Within the feminine cultural elaboration of the daughters role emerges the cult of Vesta otherwise known within the unique Feminine role as the Vestal Virgins.  The sexual status of these women seems to be directly linked to their sacred status where the image of purity is related to virginity.

The priestesses were under the influence of the pontiffs and had the important task of tending the sacred fire of the hearth, this responsibility was considered crucial to the welfare of the state if the fire was to go out then the virgin was flogged if a virgin was sexually involved an act considered polluting to the cult she was buried alive.

However, all was not grim as these virgins were selected daughters of elite families who were legally independent of the authority of the pater families; their service began between the ages of six and ten and lasted for thirty years with increased power and authority through age and seniority.

The Romans imported many Greek priestesses for Hellenistic cults, and the Egyptian mystery cult of Isis was also very popular within the Roman Empire.  Ancient Inscriptions identified twenty six priests of Isis with six of these priests being real women.  These women were of the elite and non-elite status with Frescoes found in Pompeii and Herculaneum depicting scenes of the feminine rites of Isis.

 

The Gladiator

Female Gladiators were a definite feminine presence across the Roman Empire whose participation involved both the elite and non-elite female. One inscription perceived to be from the second century AD., was discovered from a site located in Ostia known as the Halicarnassus relief.

The Everyday Life of Real Women

Within the broader aspect of the feminine presence lie the relationship between His-story and the rules of law allowed for the reconstruction of the everyday life of all real women who have passed through all His-story without ever having entered it.

From an everyday perspective, the feminine presence is never far from the surface. However, there remains a level of satirical exaggeration and female symbolism within both the His-story of ancient and modern civilizations which is often influenced within the narrative from a male perspective.

Aspects of everyday life during early century BC to first century AD, we find preserved in stone, clay pots and tattooed bodies, or images of graffiti conveying mixed messages of life representing all aspects of the everyday life of real women often hidden away from the bias of His-story.  These visual images are able to communicate the virtues of women through the feminine aspects of the warrior, the courtesan and prostitute, the daughter, the mother, the wife, the virgin and the lover all the feminine qualities of the real women carved within the space and place of everyday life in ancient and modern societies.

temple art from Anchor Wat

Join us in Wholyland where we embrace and balance the sacred feminine and the sacred masculine to make my/our-story not his-story

Come into Wholeness and upshift your body, Emotions, Mind and Spirit for 2021.

Listen to the Live the Impossible Show episodes on His-story from the feminine perspective

Enjoy within joy

Karen Thornton / Author

On behalf of the Wholyland Council

Till startsidan