Frosseri – en av de 7 dödsynder, del 6

Frosseri – en av de 7 dödsynder, del 6

Svenska:

Frosseri (lat. gula) är att överkonsumera något, till den punkt där den som frossar inte förmår konsumera allt utan stora delar går till spillo. Ofta syftar frosseriet på mat, men i utvidgad bemärkelse kan man även frossa i till exempel bilar[1] eller skor. Frosseri leder till fetma, även om den inte behöver vara enda orsaken.

Andra synonymer till frosseri är: vällevnad, överflöd, överdåd, slöseri; överdriven njutning.

Avsikten med frosseriet kan vara flerfalt, men att visa sin makt och rikedom är en orsak, jämte att stilla sin hunger eller för att njuta är några av orsakerna. Moderna kritiker menar att samhället idag som helhet ägnar sig åt frosseri.

Wikipedia 

Våra reflektioner:

Som vi ser det, har allt – även frosseri – många olika aspekter, omedvetna program och skuggor. Här i västvärlden lider många människor av övervikt och fetma. Detta i sig orsakar andra symtom och sjukdomar som t.ex. hjärtkärlsjukdomar.

Fetma har nått epidemiska proportioner globalt, med minst 2,8 miljoner människor som dör varje år till följd av övervikt eller fetma. Tidigare var det förknippat med höginkomstländer är fetma nu också utbredd i låg- och medelinkomstländer (enligt WHO själv).

Polariteten av frosseri är lika negativ då människor också svälter ihjäl. Det är en situation där ingen vinner eller tjänar på detta. Förutom de som styr och drar nytta av detta frosseri, överkonsumption och global distribution ….

”Cirka 9 miljoner människor dör av hunger varje år enligt världsstatistik; mer än antalet dödsfall för malaria, aids och tuberkulos tillsammans 2012.

Världen producerar tillräckligt med mat för att räcka till alla. Livsmedelstillgänglighet per capita har ökat från cirka 2220 kcal per person och dag på 1960-talet till 2790 kcal per person och dag 2006.

Fattigdom är den främsta orsaken till hunger i världen. Världsbanken uppskattar att 10,7 procent av världens befolkning, eller 767 miljoner människor, levde på mindre än 1,90 dollar per dag 2013.”

Borgen project

Hur många har dött av covid nu igen?

Det är nästan omöjligt att hitta en övergripande statistik över antal döda, eftersom inte ens WHO tycks veta… 😉

I vårt perspektiv är frosseri en av orsakerna till de extrema polariteter i de globala obalanser som finns idag. Det är bara 2095 världsmiljardärer som kontrollerar den otroliga summan av 8 biljoner dollar i 2020, enligt Forbes.

Jämför detta med de 767 miljoner människor som lever på mindre än 1,90 dollar per dag.

Det här är för oss verkligen f*cked up och gör det väldigt tydligt att det INTE är en fråga om överbefolkning. Det handlar om girighet, frosseri och andra dödssynder.

Citat från Holy F*ck:

Nedanstående citat är från vår bok Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything (kapitel 34):

We give our silent consent that tons of food are thrown away yet millions of people are starving. Some so-called leaders claim that there is not enough food for everyone and decide who will receive it and not. Same leaders say that we are overpopulated yet want us to have mandatory vaccinations to stay “healthy” and alive. Where is the logic in that?

 

Dela gärna dina reflektioner omkring detta ämne i kommentarerna nedan. Vi ser fram emot att höra ditt perspektiv och tankar!

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

 

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

 

Lust, en av de 7 dödsynder – del 5

Lust, en av de 7 dödsynder – del 5

Svenska:

Lust är en känsla som präglas av en stark längtan efter, och uppfyllandet av, något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning, även inkluderande intellektuell stimulans.….Ofta finns det starka normer för hur sexlust får kännas, kopplat till exempelvis religion, kön, ålder, situation, samhällsstatus. Det finns också ofta normer och tabun kring vad som får väcka sexlusten.

Vällust är en överdriven strävan efter njutning, främst sexuella njutningar. Enligt katolska kyrkans tradition betraktas ett liv i omättligt sökande efter vällust (som en dödssynd, även kallad otukt. Om man hänger sig åt denna dödssynd skulle man i helvetet bli insmord i eld och svavel. Den av de sju dygderna som är motsatsen till vällust är kyskhet.

Wikipedia 

Våra reflektioner:

Enligt Buddha, den upplysta, finns det två huvudorsaker som orsakar mänsklighetens lidande. Den första är motvilja (motstånd / undvikande) och den andra är lust (begär / strävan). De flesta av oss människor rör oss ständigt mellan motvilja och begär och tillbaka igen. Så lust / begär / strävan efter pengar (se girighet), makt, sex och så vidare är en stor orsak till vårt lidande. När vi ser på världen idag ser vi de sju dödssynderna ÖVERALLT – och de flesta av oss är inte ens medvetna om dem…

Det är och har blivit normaliserat i samhället genom århundraden. Vi ser en stor skillnad både i energi och avsikt när vi handlar från begär och lust – snarare än att agera från passion (se citat ovan). När vi agerar från lust orsakar det kontinuerligt lidande. Anledningen, som vi ser det, är att Lust kommer från ett bristperspektiv (rädslobaserat). Detta blir sedan en handling från våra skuggor och de omedvetna sårade aspekterna i oss själva. När vi agerar från passion är det från en högre kreativ livskraft – gnistan som vi skriver om i Holy F *ck och Sacred Water. Detta kommer från ett perspektiv av överflöd (kärleksbaserat).

Å andra sidan finns det en hårfin linje mellan att ha sexuell lust och att missbruka lusten. Det är väldigt subtilt och det är avsikten som är livsavgörande. Och konsekvenserna kan vara enorma. Däremot så menar vi att kyskhet/avhållsamhet inte är en dygd. Det är också ett undermedvetet program hos oss för att fortsätta hålla oss separerade från livskällan och livskraften.

Citat från Holy:

Nedanstående citat kommer från vår bok Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything (Kapitel 7):

“One of the most common reasons we lose lust and passion is when our bodies are stressed and depleted of energy, so our desire leaves quickly. We “dry out” and hence become disconnected from our flow and life force.”

Hur upplever du skillnaden mellan lust och passion? När mister du din sexuella lust?

Dela gärna dina reflektioner omkring lust i kommentarerna nedan. Vi ser fram emot att höra ditt perspektiv och tankar.

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

 

7 dödsynder:Avund del 4/ Seven deadly sins: Envy part 4

7 dödsynder:Avund del 4/ Seven deadly sins: Envy part 4

Svenska:

Dagens syndaord är Avund, som kommer från Latinska ordet invidia.

Avund är en känsla som uppstår när en person saknar någon annans (förmodad) överlägsna egenskap, prestation eller innehav, och antingen önskar sig det eller önskar att den andra personen inte hade det. Avund kan bero på dålig självkänsla som är resultatet av en uppåtgående social jämförelse som hotar en persons självbild: en annan person har något som den avundsjuke tycker är viktigt att ha. Om den andra personen upplevs vara lik den avundsamme, blir den framkallade avunden särskilt intensiv, eftersom det signalerar till den avundsjuke att det lika gärna kunde varit han eller hon som besatt det önskade föremålet.

Bertrand Russell sade att avund var en av de mest potenta orsakerna till olycka. Det är en universell och mest olycksaliga sidan av den mänskliga naturen, eftersom en avundsjuk person inte bara blir olycklig av sitt avund, utan önskar även att tillfoga olycka på andra. Trots att avund i allmänhet betraktas som något negativt, trodde Russel också att avund var en drivande kraft bakom utvecklingen mot demokrati och måste uthärdas för att uppnå ett mer rättvist socialt system.

Ordet avund kommer från fornsvenskans afund med betydelsen ‘harm’ eller ‘fiendskap’. Avund är enligt den kristna skolastiken en av de sju dödssynderna.

Våra reflektioner:

Vi tycker att det är väldigt intressant att det latinska ordet för avund kommer från Invidia – vilket betyder att ordet individ är inbäddat med koder för avund. I Quantum-grammatik filosofin  menar man att våra ord ”kapade” så att vi omedvetet har programmerats till negativitet (du kan lyssna mer om detta här). Genom att använda ord och språket vi talar i dess negativa form är det vad vi manifesterar. Våra ord manifesteras nämligen i verkligheten. Därför skapar vi de saker vi inte vill genom våra tankar och ord.

I vårt individualistiska samhälle i dag styrs vi därmed av omedveten avund och många har svårt för att glädja sig med och för andra. Den dödliga syndens avund är inbäddad i individen som “normalt” – och vi är inte ens medvetna om det! Många säger att detta är naturligt att vi har dessa känslor av avund. Vi ser det annorlunda. Vi ser det som program som håller oss förslavade. Det är inte naturligt, men det är normalt eftersom vi alla har dessa program.

Hur ofta är du avundsjuk på någon eller något? Hur djupa är dina program?

Vad kan vi göra för att befria oss från dessa omedvetna program?

Det finns många sätt och metoder för att transformera och befria sig från dessa omedvetna program. Ett sätt är att arbeta med dem är genom ”Sacred Sexuality övningar”. För att komma med ett exempel så deltog Ullis i en Yoni puja (firande och hedring av vagina) med hundratals kvinnor. Detta uttrycks i citatet nedan från boken Holy F*ck and Sacred Water-The Secret Connections to Everything (Kapitel 24):

 ……to celebrate our sisterhood by dancing. The sight was beautiful; hundreds of naked bodies were hugging, crying, singing, moving like one, dancing to “Girls just want to have fun.” There was no comparison, no competition, no jealousy, no envy, no backstabbing, no bullshit – just pure love, gratitude, and a deeply profound feeling of connectedness. We are all one – Oneness! This memory has become very precious to me! Sometimes when I almost lose hope for us human beings and humankind, I remember this feeling. It helps me to continue my work of guiding people into an increased consciousness. To help others purify their inner water, to flow and reconnect with their hearts! However, it is always an inside job to purify the water and to allow the heart to open.

English:

Todays sinful word is Envy that originates from the Latin word invidia.

Envy (from Latin invidia) is an emotion which “occurs when a person lacks another’s superior quality, achievement, or possession and either desires it or wishes that the other lacked it”.

Aristotle defined envy as pain at the sight of another’s good fortune, stirred by “those who have what we ought to have.” Bertrand Russell said that envy was one of the most potent causes of unhappiness. Not only is the envious person rendered unhappy by their envy, Russell argued, but that person may also wish to inflict misfortune on others to reduce their status. Psychologists distinguish “true” (malicious) envy from benign envy-malicious envy being proposed as an unpleasant emotion that causes the envious person to want to bring down the better-off even at their own cost, while benign envy involves recognition of other’s being better-off, but causes the person to aspire to be as good.

Wikipedia

Our reflections:

We find it very interesting that the Latin word for Envy comes from Invidia  – meaning that the word individual is embedded with codes of being envy. In the Quantum grammar philosophy it is claimed that our words have been hijacked, so that we all have been unconsciously programmed to negativity (you can listen more about this here). By the use of words and the language we speak into it´s negative form we manifest that reality. This, as our words are manifested into reality. Hence, we create the things we do not want by our thoughts and words.

So through our individualistic society of today we are ruled by unconscious envy and many struggle to rejoice with, and for, others. The deadly sin of envy is embedded in the word of the individual as normal-and we are not even aware of it! Many say that this is natural that we have these emotions of being envy, yet we see it differently. We see it as programs that keeps us enslaved. It is not natural but it is normal aswe all have these programs.

How often do you envy someone or something? How deep are your programs?

 What can we do to free ourselves from these unconscious programs?

 There are many ways and methods for inner empowerment and liberation of these unconscious programs. One way is working with the Sacred Sexuality practices. To bring an example, Ullis participated in a Yoni puja (celebration and honoring of the vagina) with hundreds of women. This is expressed below in the quote from Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything (chapter 24):

……to celebrate our sisterhood by dancing. The sight was beautiful; hundreds of naked bodies were hugging, crying, singing, moving like one, dancing to “Girls just want to have fun.” There was no comparison, no competition, no jealousy, no envy, no backstabbing, no bullshit – just pure love, gratitude, and a deeply profound feeling of connectedness. We are all one – Oneness! This memory has become very precious to me! Sometimes when I almost lose hope for us human beings and humankind, I remember this feeling. It helps me to continue my work of guiding people into an increased consciousness. To help others purify their inner water, to flow and reconnect with their hearts! However, it is always an inside job to purify the water and to allow the heart to open. 

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika