Dödsynden Girighet del 2/ Deadly sin of Greed part 2

Dödsynden Girighet del 2/ Deadly sin of Greed part 2

Svenska:

Girighet är den andra – av de sju – dödssynderna. Vi vet ju alla att girighet i olika skepnader och former har funnits genom vår mänskliga historia.

”Girighet (sett av kyrkan) tillämpas på en artificiell, våldsam önskan och strävan efter materiella ägodelar … Uppsamling av material eller föremål, stöld och rån, särskilt genom våld, bedrägeri eller manipulation av auktoritet är alla handlingar som kan inspireras av girighet.

Som definierat utanför kristna skrifter är girighet en överdriven önskan att förvärva eller äga mer än man behöver, särskilt med avseende på materiell rikedom. Liksom stolthet kan det leda till – inte bara en del – utan allt ont. ”

Wikipedia

Från de olika perspektiven av våra tidigare blogginlägg – liksom i vår bok Holy F * ck and Sacred Water – är denna definition av girighet helt i linje med vad som händer i vår f * cked up värld idag. Från vårt perspektiv kan vi också se sambandet med de globala ledarna – eliten – och deras girighet, som utnyttjar andra människor och moder Jord, även kallad Gaia ..

Till exempel äger mindre än 200 företag 85% av världens pengar och kontrollerar därför fördelningen av pengarna globalt. Vi tycker att detta verkligen är f*cked up.

Vi har sett en röd tråd till alla krig, allt missbruk och ont som vi har sett genom historien kan kopplas till denna dödssynd av girighet. Faktum är att det kan kopplas till ALLA de 7 dödssynderna! För många hjärtcentrerade människor blir girighet också en skugga i att inte attrahera pengar av rädsla för att vara girig. Det är en annan aspekt av skuggan som också vidmakthåller dessa undermedvetna program. Båda dessa polariteter är skuggor – både rädslan för att vara girig och strävandet av makt och pengar .. (rädsla och kärleksbaserade perspektiv).

Quote

This text below is an excerpt from Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything.

 One of the many expressions of the unconscious masculine is the selfish, the greed (I, me, my, mine. Only I get, like Gollum in the Lord of Rings with “My Precious”).

From a macro perspective, this can be seen in many big banks, organizations, or big corporations exploiting Gaia’s natural resources. Burning down her forests, killing beautiful rare animals for their fur, or just for “the fun” of it, polluting her water – all of this that really belongs to all her children, not just some of them. The lack of equal distribution on the planet dries out her resources and energy. Drilling and abusing her.

We give our silent consent that tons of food are thrown away yet millions of people are starving. Some so-called leaders claim that there is not enough food for everyone and decide who will receive it and not. Same leaders say that we are overpopulated yet want us to have mandatory vaccinations to stay “healthy” and alive. Where is the logic in that?

Vilka är dina reflektioner på girighet i världen idag?

Is greed good or?

English:

Greed is the second – of the seven – deadly sins. And we all know that greed in different shapes and forms have existed throughout our human history.

“Greed (as seen by the Church) is applied to an artificial, rapacious desire and pursuit of material possessions… Hoarding of materials or objects, theft and robbery, especially by means of violence, trickery, or manipulation of authority are all actions that may be inspired by greed.

As defined outside Christian writings, greed is an inordinate desire to acquire or possess more than one needs, especially with respect to material wealth.[30] Like pride, it can lead to not just some, but all evil.”

– Wikipedia

As we connect the dots of our earlier blogposts – as well as our book Holy F*ck and Sacred Water – we find this definition of greed spot on with what is going on in our f*cked up world today. From our perspective we can also see the connection with the global leaders – the elite – and their greed, exploiting other people and mother Earth, also called Gaia..

For instance, less than 200 companies owns 85% of the worlds money, and therefore control the distribution of the money globally. We think that this is really f*cked up.

We have noticed that one of the red threads to all the wars, all the abuse and evil we have seen throughout history can be addressed to this deadly sin of Greed. In fact, it can be connected with ALL of the 7 deadly sins! For many heart centered people Greed also become a shadow in not attracting money from fear of being greedy – that also keep these subconscious programs running. These polarities are shadows – both the fear of being greedy and the thriving of greed.. (fear and love based perspectives).

Quote

This text below is an excerpt from Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything.

 One of the many expressions of the unconscious masculine is the selfish, the greed (I, me, my, mine. Only I get, like Gollum in the Lord of Rings with “My Precious”).

From a macro perspective, this can be seen in many big banks, organizations, or big corporations exploiting Gaia’s natural resources. Burning down her forests, killing beautiful rare animals for their fur, or just for “the fun” of it, polluting her water – all of this that really belongs to all her children, not just some of them. The lack of equal distribution on the planet dries out her resources and energy. Drilling and abusing her.

We give our silent consent that tons of food are thrown away yet millions of people are starving. Some so-called leaders claim that there is not enough food for everyone and decide who will receive it and not. Same leaders say that we are overpopulated yet want us to have mandatory vaccinations to stay “healthy” and alive. Where is the logic in that?

What is your reflections upon Greed when you look at the world today?

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

De 7 dödssynderna i dag/The 7 deadly sins today

De 7 dödssynderna i dag/The 7 deadly sins today

Svenska:

För att fortsätta utforskningen av all ”fuckedupness” i världen just nu – har vi reflekterat över likheterna med de bibliska 7 dödssynderna och eliten som kontrollerar världen idag.

Är det inte intressant att vi har globala ledare som ingår i New World Order som syndar av bibliska proportioner?

Enligt Wikipedia är definitionen på dessa synder:

De sju dödssynderna (latin septem peccata mortalia), huvudsynderna[1] eller kardinalsynderna, är begrepp inom katolicismen. Inom katolicismen är dessa de svårare synder som består i att människan med fullt vett och fri vilja överträder Guds bud i en viktig sak. Dessa synder gör henne skyldig till den eviga dödens straff och kan endast försonas genom botens sakrament.[2]

Låt oss titta på hur detta är kopplat till dagens kaos. Vi börjar med den första och fortsätter de närmaste dagarna med de andra.

 1. Högmod

Högmod innebär en alltför stor självuppskattning och självhävdelse, motsatsen till ödmjukhet.

The Great Awakening map

Det är en irrationellt korrupt känsla av ens personliga värde, status eller prestationer, som används synonymt med hubris (symboliseras ofta med Lucifer och Satan). Vi som mänsklighet är förslavade av staten.

Eller som vi skriver i

Holy F * ck och Sacred Water:

For us to be totally free, we need to know where we are not. From the moment of our birth into this world, we are a divine living human being. Then we are given an identity by the state when they tell our parents to register our birth. These are the birth certificates and identity numbers (social security etc.). This newly created legal fiction is owned by the state. The state is a registered company and all its subsidiaries (police, statutory courts, tax-department, etc.) are part of the company. Our legal fiction is owned by this company and has to follow the rules for the “employees” of the company (what are called laws etc.).

– Utdrag från Holy F * ck och Sacred Water (kapitel 39)

Vad innebär det?

Detta betyder att vi inte är fria så länge vi tyst godkänner och omedvetet ger bort vår kraft och energi. Vi måste tillsammans ta tillbaka makten över media, politik, regeringar, banker, skolsystem, mat, medicin och resurser och så vidare.

Vi kan inte vänta på att någon eller något ska rädda oss – vi är dem vi har väntat på.

Högmodet – det irrationella korrupta värdet av sig själva istället för helheten – måste erkännas och transformeras. Så vi kan vara ödmjuka och stolta över våra egna val, handlingar, barn och jord.

Den andliga nedstigningen av Lucifer till Satan – är ett av de mest kända exemplen på hubris. Hubris och att sätta sig över andra och över lagarna – som majoriteten av folket styrs av (exempelvis där många satanister är pedofiler med olagligt annars) – kommer att bli deras undergång när vi vaknar och befriar oss från förslavningen. Som vi också skriver i Holy – Satanistens undergång är villkorslös kärlek …

Älska varandra – var medkännande och ödmjuk – gå samman så blir vi fria!

 

English:

To continue down the path of topics around the f*cked-up-ness in the world right now – we have been reflecting on the similarities with the biblical 7 deadly sins and the elite controlling the world.

Isn´t it interesting that we have global leaders who are part of the new world order who sins are of biblical proportions?

According to Wikipedia the definition of these sins are:

The seven deadly sins, also known as the capital vices, or cardinal sins, is a grouping and classification of vices within Christian teachings,[1] although they are not explicitly listed in the Bible. Behaviours or habits are classified under this category if they directly give rise to other immoralities.[2] According to the standard list, they are pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, and sloth,[2] which are contrary to the seven heavenly virtues. These sins are often thought to be abuses or excessive versions of one’s natural faculties or passions (for example, gluttony abuses one’s desire to eat, to consume).

Lets look at how this is connected with todays chaos. We will start with the first one and continue over the next few days with the others.

 1. Pride

 2. Pride: With a negative connotation pride refers to a foolishly[1] and irrationally corrupt sense of one’s personal value, status or accomplishments,[2] used synonymously with hubris.

We as humanity are enslaved by the state. Or as we write in

Holy F*ck and Sacred Water:

For us to be totally free, we need to know where we are not. From the moment of our birth into this world, we are a divine living human being. Then we are given an identity by the state when they tell our parents to register our birth. These are the birth certificates and identity numbers (social security etc.). This newly created legal fiction is owned by the state. The state is a registered company and all its subsidiaries (police, statutory courts, tax-department, etc.) are part of the company. Our legal fiction is owned by this company and has to follow the rules for the “employees” of the company (what are called laws etc.).

 

What does this mean?

This means that we are not free as long as we silently consent and give away our power and energy unconsciously. Together we need to take back the power over the media, politics, governments, banks, school systems, the food, medicine and resources and so on.

We cannot wait for someone or something to save us – we are the ones we have been waiting for.

The pride – the irrational corrupt value of themselves instead of the whole – needs to be acknowledged and transformed. So we can take pride – in the positive sense – of our own choices, actions, children and Earth. The spiritual descent of Lucifer into Satan – is one of the most famous examples of hubris.The hubris – putting themselves above others and above the laws majority of the people are ruled by (such as pedophilia that many Satanists are, but is illegal for others) – will be their downfall as we awaken and free ourselves from the enslavement. As we also write in Holy – the downfall of the Satanist is unconditional love….

Love each other – be compassionate and humble – join together and we will be free!

 

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

 

 

Falsk information enligt “oberoende faktagranskare”/ False information according to ”independent fact-checkers”

Falsk information enligt “oberoende faktagranskare”/ False information according to ”independent fact-checkers”

Svenska:

Vi har en vän som nu sitter i “facebook-fängelse” för att ställa frågor om konsekvenserna av att 5G rullar ut i Danmark (se vårt inlägg från den 7/9. Hon är utestängd från FB i tre veckor. Vad hände med vår yttrandefrihet?

Vi har även hittat hundratals ”spybots” på våra telefoner. Det här är appar och “troll” som kontrollerar vad vi lägger upp, rapporterar och tar bort våra inlägg.

Varför är de där?
Och vem bestämmer vad som är fakta och inte?

FB har inga problem med att pedofilgrupper, deras inlägg och produkter ska finnas tillgängliga. De tar inte bort dessa och förbjuder dem som använder och missbrukar dessa grupper. Varför?

Vad är dina erfarenheter av begränsningar omkring yttrande frihet?

They sell and advertise sex dolls in children design on Amazon.

English:

We have a friend who now is in “facebook jail” for posting questions about the consequences of 5G rolling out in Denmark (see our post yesterday). She is banned from FB for three weeks. What happened to our freedom of speech?

We have found hundreds of “spybots” on our phones. These are apps and “trolls” who check what we post, report and remove our posts.

Why are they there?

And who decide what is fact and not?

FB have no problem allowing pedophilia groups, post and products to be available. They cannot remove these and ban those who use and abuse those groups. Why?

What are your experiences with limited freedom of speech?

Nedanstående text är ett utdrag från vår bok/ The text below is an excerpt from our book

Holy F*ck and Sacred Water – the secret connections to everything”.  

Posts after posts are now deleted on social media, including our personal posts, claiming: “False information, controlled by independent fact reviewer.” Please allow us to laugh out loud. Maybe the text should be: “This content has been removed as we do not want you to speak your truth – the Cabal decides what you should read or not.” We live in a fascist and communist world these days!

In Denmark we can now be imprisoned if we criticize the government. What is going on? What happened to freedom of speech in the world? This is what people mean when they say “wake up.” We have to open our eyes to the manipulation, conscious separation, and corruption that is going on in the world. It is not even hidden anymore. The proof is out there. Unless it has been censored…;)

Speaking about censorship – we find it very interesting in how the mainstream media consciously directs our attention to certain topics. When we look one way in one degree, we miss out on the other 359 degrees. What is going on there?

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

 

 

I dag, den 7 September går Danmark ut med 5G / Today, September 7th Denmark rolls out 5G

I dag, den 7 September går Danmark ut med 5G / Today, September 7th Denmark rolls out 5G

Svenska:

Idag är en mörk och ”f*cked up” dag. Danmark rullar ut 5G-nätet i alla större städer. Som överkänsliga för EMF (elektromagnetiska fält) fruktar vi konsekvenserna för våra egna kroppar och våra barns liv. Vi tycker att det är ganska ”f*cked up” att vi aldrig ens fick chansen att rösta om detta ämne med tanke på att vi förmodas att leva i demokratiska länder. Ingen av oss gav vårt samtycke eller vårt godkännande.

Båda två har redan symtom och utmaningar med EMF. Vi kan knappt resa på tåg, handla i köpcentra eller besöka vänner, eftersom det finns wi-fi, master och mobiltelefoner överallt. Vår frihet är begränsad på ett sätt som vi inte ens kunde drömma om.

Vilka är dina reflektioner runt 5G?

EMF protection clothing

English:

Today is a dark and f*cked up day. Denmark is rolling out the 5G net in all major cities. As highly sensitives towards EMF (electro magnetic fields) we fear the consequences on our own bodies and our children´s lives. We think it is pretty f*cked up that we never even got a chance to vote on this subject considering as we are supposedly live in democratic countries. Non of us gave our our consent, nor our approval.

Both of us already have symptoms and challenges with the EMF. We cannot hardly travel on trains, shop in malls or visit friends as there are wi-fi, masts and mobile phones everywhere. Our freedom is restricted in a way that we couldn’t even dream of.

What are your reflections around 5G?

 

 

Nedanstående text är ett utdrag från vår bok/The text below is an excerpt from our book

“Holy F*ck and Sacred Water – the secret connections to everything”

In Denmark, they proudly said that during the lockdown of the country, the telecommunication companies worked during the night to put up 5G* masts and new light poles with cameras and 5G* technology. They have increased the speed of the Internet, now called 4G+. And this is not strange to people? It is just a conspiracy theory? We also personally found more local masts and antennas that are not on the public lists. Why is that? Many antennas are on the roofs, and some houses have up to four antennas. These masts and antennas are located close to schools, kindergartens, and playgrounds – and most of us don’t even know what the masts/antennas are or what they do. People are getting tumors, headaches, stomach problems, diseases, heart problems, and nose-bleeds. But it could not possibly be the EMF!

One-hundred years ago, we didn’t have these types of radiation around us. Because we know we are electromagnetic beings, why is it so hard to realize that this radiation will affect us? What types of diseases have increased over the last 100 years? And what symptoms are many people experiencing during the lockdown of 2020? The EMF signals are of course not solely to blame for them. Yet, to sneak in, hide, and/or remove scientific studies that warn against this is more than ignorant and unconscious. It is really f*cked up!

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

 

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

Va´f*n?/ What the F*ck?

Va´f*n?/ What the F*ck?

Quote

F*ck is a word with many meanings. We can be f*cked up, f*cked, f*ck´n bitches, and life can be f*ck’n good or bad, just to mention a few examples. We, the authors, believe we all are a bit be f*cked up. We were created through a f*ck (well, most of us). This could have been be a holy and magical f*ck or an abusive and traumatizing f*ck. We all have our f*cking shit, some are just better at hiding it than others. It is important to embrace all that f*ck’n shit instead of resisting it. Face it all. Transform it all.

The word f*ck itself carries sparkly energy codes of release and expansion. It is a very powerful word that has been distorted, overused, and underused! Many use it unconsciously without a conscious intention. We also judge ourselves and others if we use this word, or not use it – depending on the meaning we place on the word. In this book we use it consciously to reactivate these codes within you to release the old and spark the new.

There is a huge difference between what we do and who we are. Many judge and have opinions about people because of the actions we take. We give our actions an identity. We become what we do. When in reality we are so much more than our actions.”

Svenska:

Idag har det blivit det ”nya normala” att mobba, vara ”troll” och taskig (som de säger i skåne) eller oskön (som de säger i Stockholm) mot andra människor som har andra åsikter, uppfattningar och meningar än vi. Många tycks mena att det är ok att behandla vänner (på sociala medier eller ansikte mot ansikte), familj, djur, växter och Gaia som skit. Det är också normalt att inte ta ansvar för sin egen skit – skräp (inre och yttre), handlingar och val. Vi som människor har en tendens att hävda att så länge det är vår sanning spelar det ingen roll vilka konsekvenser det har på andra. Å andra sidan, skyller vi på andra för hur de behandlar oss, vad som går fel och hur vi mår. Få överväger att behandla andra som om de vill bli behandlade själva. Och blir väldigt aggressiva om någon är otrevlig mot dem! Vad F *n?

Vad händer i ditt liv just nu?
Hur reflekteras det runt dig?
Hur tar du ansvar för ditt liv och dina handlingar?

English:

Today it has become the “new normal” to bully, troll and be nasty towards other people who have other opinions, believes and perceptions than we do. Many think it is ok to treat friends (on social media and face to face), family, animals, plants and Gaia like crap. It is also normal to not take responsibility for one´s own shit – garbage (inner and outer), actions and projections. We as humans has the tendency to claim as long as it is our truth it doesn’t matter what consequences it has on other beings. The other side of the coin is to blame others for the way they treat us, what goes wrong and how we feel. Few consider treating others like they want to be treated themselves. And get very aggressive if someone trolls them! What the F*ck?

What is going on in your life right now?

How is that reflected around you?

How do you take responsibility for your life and your actions?

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

 

 

 

 

 

Vad hände med vår frihet?/ What happened to our freedom?

Vad hände med vår frihet?/ What happened to our freedom?

Svenska:

Vilken galen värld vi lever i! Miljontals människor över hela världen har demonstrerat för vår frihet. Enligt MSM (mainstream media) är det förmodligen maximalt 100´000 – om det skrivs om alls …
För att komma med några få exempel; Polisen slog brutalt en kvinna i Tyskland, tog struptag på en ung kvinna i Australien, en äldre dam avlägsnades mot sin vilja från sitt hem i Danmark och barn kan tas bort från sina föräldrar i Australien om polisen bedömer det lämpligt.

Without derogating from section 25, an authorised officer may, for the purpose of ensuring compliance with any direction under that section, remove a child from any premises, place, vehicle or vessel to a place of residence of the child or to a hospital or quarantine facility, as the authorised officer thinks fit (and may, in doing so, use such force as is reasonably necessary).

Kommunist stater?

Vi som trodde att polisen är här för att stå till tjänst för oss – inte mot oss. Detta är inte Kina, Ryssland, Korea eller andra kommuniststater. Detta är ett globalt problem. Vi går in i en ökad diktatur styrd av deep state och de flesta människor ser det inte ens. Vi börjar sakta vänja oss vid att bli kontrollerade, accepterar att regeringar tar bort vår frihet och den så kallade fria vilja. Vi kan inte ändra vad vi inte erkänner och ser … Vi blir grodorna som kokar i vattnet …

Vad vi också behöver komma ihåg är att vår tystnad är densamma som samtycke. Vi är ansvariga för att säga nej! Precis som polisen borde (etc.) vara personligen ansvariga om de lyder ordrar som skadar. Det är en del av den konstitutionella lagen. Men polisen lyder under en annan lag… Om jag dödar någon för att du beordrade mig, gör det mig ansvarig för mina handlingar – inte du. Polis, militär och andra institutioner gäller inte det. Det finns flera fall med Superior-order som låter dem som skadar gå fria på grund av att de bara “följde order”.

Det finns många moraliska och etiska frågor som kommer upp här. Och flera lagböcker hävdar att vi som suveräna människor ska följa ”Common Law” (gör ingen skada). Å andra sidan finns det ingen högre lag över den universella lagen (Guds lag). Följ den – så är vi fria.

Guds lag

 ”Although messengers are not usually responsible for the message that their superior sends with them, the Babylonian Talmud (3rd to 5th century corpus of Jewish law) states, “There is no messenger in a case of sin.”[41] Joseph Telushkin interprets precept to mean that “if a person is sent to perform an evil act, he cannot defend his behavior by saying he was only acting as another’s messenger. … [T]he person who carries out the evil act bears responsibility for the evil he or she does.”[42] This is because God’s law (i.e. morality) supersedes human law.

I Holy F * ck och Sacred Water skriver vi om några av dessa frågor, om vårt personliga ansvar och vad vi kan göra åt det om vi vill stoppa denna galenskap (läs ett urdrag efter den engelska versionen).

 

English:

What a crazy world we live in! Millions of people all around the world have been demonstrating for our freedom. According to MSM (mainstream media) it is probably maximum 100´000 – if covered at all…

Just to mention a few examples; The police brutally hit a woman in Germany, choked a young woman in Australia, an older lady was forcefully removed from her home against her will in Denmark, and children can be removed from their parents in Australia if the police judge it appropriate.

 1. Without derogating from section 25, an authorised officer may, for the purpose of ensuring compliance with any direction under that section, remove a child from any premises, place, vehicle or vessel to a place of residence of the child or to a hospital or quarantine facility, as the authorised officer thinks fit (and may, in doing so, use such force as is reasonably necessary).

 • Published under the Legislation Revision and Publication Act 2002 page 33 2020.7.AUTH(1)

Communist states?

Hey, silly us, we thought the police are here to be at service to us – not against us. This is not China, Russia, Korea or other communist states. This is a global problem. We are moving into an increased dictatorship by the deep state and most people do not even see it. We are slowly getting use to being controlled, accept governments removal of our freedom and free will. We cannot change what we do not acknowledge and see… We become the frogs boiling in the water….

What we also need to remember is that our silence is the same as consent. We are responsible for speaking up and say NO! Just as the police (etc.) should be personally responsible for obeying orders that do harm as part of the constitutional law. But they are under other types of laws….If I kill someone because you ordered me to, make me responsible for my actions – not you. For the police, miliary and other institutions there are multiple trials using the Superior orders that let those who do harm free due to “following orders”.

There are loads of moral and ethical issues here. And several law books claim that we as sovereign humans are to follow the common law (do no harm). On the other hand, there is no higher law but the Universal law (God´s law). Follow that – and we are free.

God´s Law

 ”Although messengers are not usually responsible for the message that their superior sends with them, the Babylonian Talmud (3rd to 5th century corpus of Jewish law) states, “There is no messenger in a case of sin.”[41] Joseph Telushkin interprets precept to mean that “if a person is sent to perform an evil act, he cannot defend his behavior by saying he was only acting as another’s messenger. … [T]he person who carries out the evil act bears responsibility for the evil he or she does.”[42] This is because God’s law (i.e. morality) supersedes human law.

In Holy F*ck and Sacred Water we address some of these issues, our personal responsibility and what we can do about it if we want to stop this madness.

Quote from Holy F*ck

The main problem we have is the polluted information we add to the sacred water – without even realizing how we are destroying not only the planet – but ourselves and our children. All information is held in our DNA and flows and communicates through our bodily fluids – the sacred water. You will come to realize that you alone are responsible for purifying your inner traumas and accumulated stresses stored in your sacred water. When you resolve these, you balance the feminine and the masculine aspects of self, bringing them into a sacred union – a wholeness – which we refer to as the “Holy F*ck.” A holy f*ck is so much more than sacred sexuality. For us, sacred sexuality is merely one of many ways to reconnect with the holy f*ck….

…To purify our polluted waters – inner and outer – we all need to start asking questions, changing our perceptions, and looking at the logic of the actions taken around the globe. Do your own research, both inner and outer….

….But what is important now is to not just accept as truth what we are fed in the media and through other channels. If everything was out in the open, if there was transparency, wouldn’t the stories we are fed be more consistent and logical? Follow the white rabbits down the rabbit holes and see how deep they go. Be brave, be bold, and be curious with an open mind and heart. When we hear something that contradicts our usual narrative, instead of slamming the door and throwing it away as fantasy, conspiracy theory, or spiritual humbug, stay open and curious and ask yourselves:

What if there is some truth to this?

Even a little grain of truth – then what?

What would that mean?

How would that change my reality? Our world?

Excerpt from Holy F*ck and Sacred Water

 

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

 

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

Vad betyder Unfuckwithable för dig/What does Unfuckwithable mean to you?

Vad betyder Unfuckwithable för dig/What does Unfuckwithable mean to you?

Svenska:

Med glädjetårar i ögonen tar vi emot feedbacken som strömmar in efter boksläppet den 1 Juli 2020. Den får oss att känna oss både unstoppable och unfuckwithable. Ingen jantelag eller lagom här inte! 😉 Vi flyger högt och djupt, samt vår vision om en bättre och mer kärleksfull värld förstärks.

Ordet unfuckwithables betydelse har växt fram i skrivande processen av Holy F*ck and Sacred Water. För oss handlar unfuckwithable om att stå i sin egen kraft, att ta fullt ansvar för det liv vi vill ha, samt att ha friheten och modet att säga och leva sin egen sanning. Vi älskkkkarrrrrrr vara unfuckwithable… Det är något vi tränar på varje dag. Att inte bry sig om vad andra tycker, säger eller gör. Att inte ta livet personligt eller för allvarligt. För att lätta upp, skratta och inte ge ett f*ck. Och ändå, bry sig, älska och känna – mycket ….

Vad betyder unfuckwithable för dig? När väcks den känslan hos dig?

English:

With tears of joy in our eyes, we receive the feedback that flows in after the book release on July 1, 2020. It makes us feel both unstoppable and unfuckwithable. No law of Jante or “lagom” here! 😉 In other words – tall poppy syndrome….We fly high and deep, and our vision of a better and more loving world is strengthened.

The meaning of the word unfuckwithable has emerged and embodied in the writing process of Holy F *ck and Sacred Water. For us, unfuckwithable is about to stand up for our own power, taking full responsibility for the life we want, and have the freedom and courage to say and live our own truth. We loveeeeeeeeeee being unfuckwithable. It is a daily practice. To not care what other people think, say or do. To not take life personally or too seriously. To lighten up, laugh and don’t give a f*ck. And yet, care, love and feel – a lot….

What does unfuckwithable mean to you? When does that feeling arise in you?

 

Review

“ Holy F*ck is a great f*cking book. Its raw, honest and dives right into the topics that have great importance in human lives at this point of time. But keep in mind, its only for the bold ones.”

– Seram Saks, Mystic & Visionary

Want to go deeper? Join our Holy F*ck book club starting October 10th 2020.

This 6 week Holy F*ck Book Club is an online playground for you who love to hang out together with us in a sacred space  where we dive deep into the book together (Book club in English only).

 • You receive an ebook version of the book
 • You receive weekly videos
 • You receive weekly practices and contemplation exercises
 • We read, contemplate and practice over the 6 weeks in your own time
 • We have practices to clear, reactivate and embody the essences each week
 • We share and discuss in a sacred closed facebook group

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

 

 

Vad är din vision? What is your vision?

Vad är din vision? What is your vision?

Svenska:

Vår vision som Unfuckwithables är att höja det individuella/kollektiva medvetenheten för att vi kan öppna upp och transformeras till villkorslös kärlek. Som transformerande Life Designers tror vi på äkthet, helhet och allas inneboende godhet och gudomlighet. Oavsett hur f * cked up saker verkar, finns det alltid en ren gnista från källan i alla levande varelser. Det är dags att ta fram den rena gnistan. Vi vill verka för att återförena dig till det som redan finns i dig, inklusive vad du än känner, oavsett i vilken form eller intensitet. Allt som är, finns redan i dig och det är ditt att ta ansvar för.

Vad är din vision? Vilket liv vill du skapa?

English:

Our Vision as Unfuckwithables is to raise our individual/collective consciousness so we can open up and transform into unconditional Love. As Transformational Life Designers we believe in the pureness, holiness and the Godness and goodness of all. No matter how f*cked up things seem, there is always a pure spark of Source in all living beings. The time has come to bring that spark forth. We want to be at service to reconnect you with what already exists in you, including whatever you might feel, no matter in what form or intensity. It’s already there in you, and it’s your responsibility to handle.

What is your vision? What life do you want to create for yourself?

 

Quote

Holy F*ck & Sacred Water started as a spark of inspiration, and every sentence has been embedded with divine energies and reactivation codes. We were divinely guided and nudged to start writing in October 2019. Little did we know then that only a few months later, the world would be in a state of utter chaos and fear. The mass awakening that we have read about in all religious and holy texts is upon us. We have come to realize that this book has been co-created as a bridge into the new earth we have all longed for. It is like a lighthouse to guide you home to yourself and your power through connecting the dots. These dots are a morphogenetic field of unconditional love grids that you can tap into.

Book club

Want to go deeper? Join our Holy F*ck book club starting October 10th 2020.

This 6 week Holy F*ck Book Club is an online playground for you who love to hang out together with us in a sacred space  where we dive deep into the book together (Book club in English only).

 

 • You receive an ebook version of the book
 • You receive weekly videos
 • You receive weekly practices and contemplation exercises
 • We read, contemplate and practice over the 6 weeks in your own time
 • We have practices to clear, reactivate and embody the essences each week
 • We share and discuss in a sacred closed facebook group

 

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

 

Vad 17 handlar Holy F*ck and Sacred Water om? /What the F*ck is Holy F*ck and Sacred Water about?

Vad 17 handlar Holy F*ck and Sacred Water om? /What the F*ck is Holy F*ck and Sacred Water about?

Svenska:

Eftersom vår “tribe” är internationell – från hela världen – använder vi vår kreativitet och denna bloggen till att nå ut till er alla. Varje inlägg kommer därför att vara skrivna på både svenska och engelska. På detta sätt kan vi inspirera fler Unfuckwithables globalt. Vi börjar med den svenska versionen så om du är engelskspråkig – skrolla ner varje inlägg för den engelska versionen. Citat eller utdrag från boken kommer inte vara på svenska… 😉

English:

As our tribe is international – from all around the world – we use our creativity and this blog to connect with you all. Each post will therefore be written both in Swedish and English. With this we can inspire more Unfuckwithables globally! We start with the Swedish version so if you are English speaking – please scroll down each post for the English version. Quotes and extracts from the book will not be translated to Swedish. 😉

 

Quote from Holy F*ck

Holy F*ck and Sacred Water: The Secret Connections to Everything is bold, cocky, and politically and socially incorrect. It is divinely channeled and imprinted with sacred codes. This book will either have you say “F*ck YES!” or it will piss you off. Or maybe even both. This book is not for the common man or woman. It is for a new generation of brave, passionate, and curious beings who know they came to Earth to make a difference and are ready to take action. Now.

A new era has arrived, and with that, more confusion and fear than ever before. This book reactivates a path of releasing the old so we can co-create a new, thriving future together. It contains very raw and vulnerable personal stories, scientific information, ancient wisdom, taboo topics, and “conspiracy” theories. This book can help you to understand the importance of purifying your own water and using your passionate fire to live your true potential.

Holy F*ck and Sacred Water could be considered a theory of Everything. Life is a multidimensional journey to master empowerment, freedom, and flow in our everyday lives. We can master these by unifying our inner spark with sacred water. This then creates the magical life force within us or what we call “The Holy F*ck.”

Texten ovan är Holy´s baksidetext. Hon ber inte om ursäkt för sig. Hon har sin egen röst och energi som är unik för henne. Hon är ett synergiskt Holy F*ck av Tora Zophias och Ulrikas sammansmälta energier och erfarenheter. Hon är helt enkelt magisk och en stor läromästare för oss. Vi är inte längre samma människor som innan hennes kreativa skapelsesprocess och födelse.

Vad väcker boktiteln och texten i dig?

The text above is from the cover of Holy. She doesn’t apologize for her existence. She has her own voice and energy that is unique for her. She is a synergetic Holy F*ck of Tora Zophias and Ulrikas merged energies and experiences. She is magic as f*ck and a great teacher for us. We are simply not the same people as before her creative creation process and birth.

What does the book title and text awaken in you?

Book club

Want to go deeper? Join our Holy F*ck book club starting October 10th 2020.

This 6 week Holy F*ck Book Club is an online playground for you who love to hang out together with us in a sacred space  where we dive deep into the book together (Book club in English only).

 • You receive an ebook version of the book
 • You receive weekly videos
 • You receive weekly practices and contemplation exercises
 • We read, contemplate and practice over the 6 weeks in your own time
 • We have practices to clear, reactivate and embody the essences each week
 • We share and discuss in a sacred closed facebook group

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

Vår blog/our blog

Vår blog/our blog

Eftersom vår “tribe” är internationell – från hela världen – använder vi vår kreativitet och denna bloggen till att nå ut till er alla. Varje inlägg kommer därför att vara skrivna på både svenska och engelska. På detta sätt kan vi inspirera fler Unfuckwithables globalt. Vi börjar med den svenska versionen så om du är engelskspråkig – skrolla ner varje inlägg för den engelska versionen. Citat eller utdrag från boken kommer inte vara på svenska… 😉

Välkommen ombord – där vi alla kan mötas!

As our community is international – from all around the world – we use our creativity and this blog to connect with you all. Each post will therefore be written both in Swedish and English. With this we can inspire more Unfuckwithables globally!

We start with the Swedish version so if you are English speaking – please scroll down each post for the English version. Quotes and extracts from the book will not be translated to Swedish. 😉

 

Welcome onboard – where we all connect!