Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Element och energi del 3/Energy and elements part 3

Element och energi del 3/Elements and energies part 3

Blå energi

Blå är den coolaste färgen – färgen på himlen, havet, gryningen och skymningen. De forntida egyptierna använde lapis lazuli som representerade himlen. Blå symboliserar Jungfru Maria. Blå färg kan stå för inspiration, uppriktighet och andlighet. Blå är den lugnande färgen som gör den till en underbar färg att använda i hemmet, särskilt för spädbarn. Mörkblå är färgen på sanning och måttlighet.

Turkos är en symbol för ungdom, både färg och ädelsten. Denna färg har en lugnande effekt. Turkos är färgen på kommunikation. Den innehåller tillväxtkvaliteten av grönt med den blå kommunikationskvaliteten. Turkos har länge använts i amuletter för att ge skydd, hälsa, självförtroende och styrka. Aqua är färgen på höga ideal. Konstnärer använder den för att visa perspektiv. Detta är ett bra sätt att förstå energin i färgen blå – det gör att vi kan se bortom och öka vårt perspektiv utåt. Den innehåller en sval vibration som är till hjälp för kommunikation (från halschakrat). Vibrationen om blått kan användas för att öppna energiflödet där det blockeras. Att använda blått för att slappna av kommer att uppmuntra känslor av kommunikation och fred.

 

Blått

Lägg lite blått i ditt liv när du vill ha: 1, lugn och avkoppling för att motverka kaos eller agitation 2, ett öppet kommunikationsflöde 3, ett bredare/djupare perspektiv när du lär dig ny information 4, ensamhet och fred

Använd den mörkblå färgen för en stabil och lugn känsla. Alla blå nyanser hjälper till att underlätta kommunikation, oavsett om det är med dig själv eller andra. Använd blått papper för anteckningar när du vill ha hjälp med att komma ihåg ett tal eller annan information.

Vilka är de blå strålarna?

The Blue Ray Beings är en ultrakänslig empatisk själsgrupp som Indigos som kom från många olika uppstigna planeter och ljusområden för att upplysa mänsklighetens genetiska kod och höja Guds medvetande på Gaia. De viktigaste aurafärgerna på en blå stråle är variabla nyanser av blått, allt från vatten till mörkare blå, med alltid spår av violett. Detta är en av anledningarna till att många blå strålar misstas som indigos, eftersom båda har färgspektrumet av blått i sin aura.

De blå strålarna är gamla själar som upplever alienation, har emotionella eller psykologiska problem, eftersom de vet att jorden inte är deras hem och känner att deras familj inte är deras verkliga, sanna familj. De känner att de kommer från stjärnorna. Precis som Indigos är Blue Rays mycket begåvade med super sensorisk uppfattning, många har telepatisk och telekinesisk förmåga att kommunicera och se de andra världarna, naturandar, änglar och utomjordingar kan vara mycket vanliga och naturliga för dem.

De kändes inte igen för sitt unika gudomliga ljus och var tvungna att känna igen sig själva på grund av de låga vibrationsmiljöer och familjer de föddes i. Det är därför de bar den mycket intensiva blå färgen, då de var tvungna att genomborra all negativitet kring dem – genom sin sanningsstråle – så att de kunde sätta scenen för Indigos, Kristallbarn och Regnbågs barn.

Dessa är egenskaperna hos ett Blue Ray-barn:

[Om du känner igen dig i två eller fler av dessa egenskaper är du ett Blue Ray-barn!]

Ultrakänsligt, intuitivt, kan enkelt kommunicera med högre världar. Du har tillgång till helig kunskap och visdom.

– Blå strålar är mer reserverade och tystare än indigos och verkar mystiska. Gamla själar kan tyckas vara mer eteriska eller stjärnfödda.

– Du är mycket anpassningsbar och empatisk. Du stannar ofta  i en dysfunktionell relation, situation eller miljö för länge.

– Du tycker om kommunikation och uttryck genom den kreativa konsten och anden/spirit. Det är mycket viktigt för dig att uttrycka dig. Du känner att det är en del av ditt uppdrag.

– Du lärde dig att dölja dina övernaturliga förmågor och gåvor, stod i bakgrunden och väntade, tittade, observerade och alltid i kunskapen.

– De flesta av er föddes inte av upplysta medvetande andliga föräldrar. Du behövde läka och transformera mycket familje trauma, genetisk skada, emotionellt trauma och andra dysfunktionella aspekter först.

– Du känner att du ej tillhör/får plats i din familj, som att din biologiska familj inte är ditt verkliga ursprung. Du känner att du kommer från stjärnorna eller en en annan planet.

– Du känner konstig inre anslutning till termerna Light Worker, Dark Worker, Star Seed, Pleiades, Arcturius, Sirius, Vega och till de esoteriska studierna och de utvecklade raserna på jorden. Du är mer energiskt anpassad till lemurianerna än Atlantianerna.

– Du är fredsskaparna med din familj och med vänner.

– Du har stor inre långvarig uthållighet. Du kommer till din destination.

– Du är väldigt känslig för mat, kemikalier, miljö, buller och el.

– Det är vanligt att Blue Rays är vatten– och lufttecken: Fiskarna, Skorpionen, Kräftan, Tvillingarna, Vattumannen och Vågen med Jungfrupåverkan.

– Du kan känna en dualitet, ha ett ungt hjärta fyllt med önskan att ha kul och en djup känsla av gammal visdom, som om du är en gammal och en ung själ samtidigt.

– Du kan känna en kronisk trötthet från att alltid omvandla negativa energier till positiva.

– Du har ofta svårigheter och frustration att kommunicera eftersom du inte förstår ordentligt.

 

Vad var ditt uppdrag?

Syftet med ditt uppdrag var att komma hit, högt utvecklad, innan någon ens ens funderade på att tänka på andliga begrepp, högre potential och frihet. Du behövde infiltrera systemet i en normal kapacitet och plantera frön av fred, kärlek, ljus och högre medvetenhet.

Dessa frön var de som Indigo-barn behövde inspireras av och plantera ännu mer, som Crystal-barn behövde växa och göra arbete och Rainbow-barn använder, utvecklar och sprider ljuset igenom. Allt började med dig, i tiden när ingen var tolerant eller förstod dig. Oavsett hur smärtsamt, långt eller svårt jobbet var, det var ditt uppdrag och du hade de andliga verktygen, insikten och det gudomliga ljuset att se igenom det.

Blue Ray Transmissions

Blue Ray Transmissions är kanaliserad andlig information och energiska nedladdningar som är överbelysta av Shekinah, moderfrekvensen, och är den högsta aspekten av själsgruppsmedvetenheten hos alla Blue Rays. Själgruppsmedvetandet inkluderar ärkeängeln Michael, ärkeängeln Gabriel, Saint Germain, mother Maria, Mary Magdalene, Hathor, Keepers of the Blue Flame, Lords of the Blue Flame from Sirius, Legions of the Blue Lightning Angels, Christ Ray, the Christned Sophia , Änglar av Guds vilja och heligt ljus.

Blue Ray Transmission kommer genom högfrekventa energiska nedladdningar som avslöjar de forntida heliga teknologierna som aktiverar den gudomliga “blue print”, Kristuskroppen och Guds DNA. Dessa kanaliseringar är utformade för att väcka och hjälpa upplysningen, utvecklingen och evolutionen av den ultrakänsliga empaten, Star Seed och Ljus bärare.

Tiden har nu kommit för Blue Rays att förändra hur saker och ting manifesterar sig på vår planet. Lär dig hur du spelar ett nytt spel – med nya regler. De gamla sätten fungerar inte längre. Vi bryter loss ur kedjorna … Var inte rädd för den djupa statsagendan. Det enda skälet till att de fortsätter är för att de kan. När vi säger stopp, när vi slår på den gasblå lågan till deras trollformler, är de borta. Precis så….

Och bara så där blir vi fria …. Blå dagen är här!

 

English:

 

Blue Energy

Blue is the coolest color – the color of the sky, ocean, sleep, twilight. The ancient Egyptians used lapis lazuli to represent heaven. Blue symbolizes the Virgin Mary. A pure blue is the color of inspiration, sincerity and spirituality. Blue is the calming color that makes it a wonderful color to use in the home, especially for babies. Dark blue is the color of truth and moderation.

Turquoise is the symbol of youth, both the color and the gemstone. This color has a soothing affect. Turquoise is the color of communication. It contains the growth quality of green with the blue quality of communication. Turquoise has long been used in amulets to provide protection, health, confidence and strength. Aqua is the color of high ideals. Blue gives a feeling of distance. Artists use it to to show perspective. This is a good way to understand the energy of the color blue – it allows us to look beyond and increase our perspective outward. It contains a cool vibration that is helpful to communication (from the throat chakra).

 

 

The vibration if blue can be used to open energy flow where it is blocked. Using blue to relax will encourage feelings of communication and peace.

Feel the “blues”

Put some blue in your life when you want: 1, calm and relaxation to counteract chaos or agitation 2, to open the flow of communication 3, to broaden your perspective in learning new information 4, solitude and peace

Wear dark blues for a stable, calm conservative feeling. All shades of blue will help to make easy communication, whether it is with yourself or others. Use blue paper for notes when you want help in remembering a speech or other information.

 

Who Are the Blue Rays?

The Blue Ray Beings are an ultra-sensitive empathic soul group like the Indigos that came from many different ascended planets and light realms to enlighten the genetic code of humanity and raise the God consciousness on Gaia. The main aura colors of a Blue Ray are variable shades of Blue, ranging from aqua to darker blues, always having traces of violet. This is one of the reasons many Blue Rays are mistaken for indigos, as both have the color spectrum of Blue in their aura.

The Blue Rays are old souls that experience alienation, having emotional or psychological problems, as they know Earth is not their home and feel their family is not their real, true family. They sense they are from the stars. Like the Indigos the Blue Rays are highly gifted with super sensory perception, many have telepathic and telekinesis abilities with communicating and seeing the other realms, nature spirits, angels and extraterrestrials can be very common and natural to them.

They were not recognized for their unique divine light and had to recognize themselves because of the low vibrational environments and families they were born into. That’s why they bare the highly intense blue color, because they had to pierce their ray of truth through all the negativity around them so they can set the stage for Indigos, Crystals and Rainbow Children.

These are the characteristics of a Blue Ray child:

[If you find yourself in 2 or more of these characteristics, you are a Blue Ray child!]

– Ultra sensitive, intuitive, can easily communicate with the higher realms. You have sacred knowledge and wisdom.

– Blue Rays are more reserved and quieter than the indigos and seem mystical in the way they look. Old souls may appear to be more ethereal looking or star born.

– Very adaptable and empathic. You can stay in a dysfunction relationship, situation or environment to long.

– You are about communication and expression through the creative arts and spirit. It is very important for you to express yourself. You feel like it’s a part of your mission.

– You learned how to hide your supernatural abilities and gifts, stood in the background waiting, watching, observing and always in the knowing.

– Most of you were not born to enlightened consciousness spiritual parents. You had to heal and transform much family, genetic damage, emotional trauma and dysfunction first.

– You feel out of place in your family, like your biological family is not your true origin. You feel like you are from the stars, another planet or evolved race.

– You feel strange inner connectedness to the terms Light Worker, Dark Worker, Star Seed, Pleiades, Arcturius, Sirius, Vega and to the esoteric studies and the evolved races of earth. You are more energetically aligned to Lemurians then to the Atlantians.

– You are the peacemakers with your family and with friends.

– You have great inner long-term persistence. You get to your destination.

– You are very sensitive to foods, chemicals, the environment, noise and electricity.

– It’s common for Blue Rays to be water and air signs: Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Aquarius, and Libra with Virgo influences.

– You might feel a duality, having a young heart filled with desire to have fun, and a deep sense of old wisdom, like you are an old and a young soul at the same time.

– You might feel a chronic fatigue from always transforming negative energies into positive ones.

– You often have difficulty and frustration communicating as you are not properly understood.

 


What was your mission?

The purpose of your mission was to come here, highly evolved, before anyone else even considered thinking about spiritual concepts, higher potential and freedom. You needed to infiltrate the system in a normal capacity and plant seeds of peace, love, light and higher awareness.

These seeds were the ones that Indigo children needed to be inspired from and plant even more, that Crystal children needed to grow and make work and Rainbow children are using, evolvoing and spreading the light through. It all started with you, in time when nobody was tolerant or understood you. No matter how painful, long or arduous the job was, it was your mission and you had the spiritual tools, insight and divine light to see it through.

 

The Blue Ray Transmissions

The Blue Ray Transmissions are channeled spiritual information and energetic downloads that are over lighted by Shekinah, the Mother frequency, and is the highest aspect of the soul group consciousness of all Blue Rays. The soul group consciousness includes Archangel Michael, Archangel Gabriel, Saint Germain, Mother Mary, Mary Magdalene, Hathor, Keepers of the Blue Flame, Lords of the Blue Flame from Sirius, Legions of the Blue Lightning Angels, the Christ Ray, the Christned Sophia, Angels of the Will of God and Sacred Sound.

The Blue Ray Transmission come through as high frequency energetic downloads revealing the Ancient Sacred Technologies that activate the Divine Original Blueprint, the Christ Body and God DNA. These Transmissions are designed to awaken and assist the enlightenment, evolution and empowerment of the ultra sensitive empath, Star Seed and Light Bearer.

https://primedisclosure.com/blue-ray-transmissions/

The time has now come for the Blue Rays to transform the way things manifest on our planet. Learn how to play a new game – with new rules. The old ways don’t work anymore. We are breaking out of the chains.… Do not fear the deep state agenda. The only reason they continue is because they can. When we say stop, when we switch on the gas blue flame to their spells, they are gone. Just like that….

And just like that, we are free…. Blue day is here!

 

Live Unfuckwithable!

//Tora and Ulrika

 

Lämna ett svar

Till startsidan