Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Våren är här – och en strimma av hopp/The spring is here – with a beam of hope

Våren är här – och en strimma av hopp/The spring is here – with a beam of hope

Öde affärer

Världen är upp och ner och det är mycket energier i omlopp just nu. Jag var i stan häromdagen och det är tomt på folk och affärer står tomma och söker nya hyresgäster. De få människorna som jag såg på stan gav ett stressigt intryck. De flesta gick fort och bar mask. Deras ögon såg livlösa ut. Jag blev ledsen av att se hur människor medvetet vände sig och tog ett steg bakåt om när jag gick förbi. Vi har blivit så itutade och inprogrammerade nu hur vi ska vara. Att vi ska hålla avstånd och hålla ut etc. Att hålla avstånd går liksom emot det mänskliga behovet av att hålla ihop och att vara nära. Vi är ju sociala varelser. Skrämsel taktiken och marknadsföringen kring vad som pågår har verkligen ”lyckats”. Det gör ont i mig.

 

 

Stressade tonåringar

Min älskade tonåring, som går i andra ring på gymnasiet har haft distans undervisning 3 av 4 terminer.

Han är en glad och social kille som älskar att hänga med sin kompisar. Den påtvingade distanseringen har slitit hårt på honom, liksom för de flesta av oss. Det gör verkligen ont i mamma hjärtat. Det känns som att vi som samhälle sviker våra barn och tonåringar. Många tonåringar mår dåligt och känner sig stressade. Många har tappat motivation och ork. Tyvärr är det även många unga som mår så dåligt så de fått börja medicinera.

Hur har vi kunnat låta det gå så långt att alla drabbas för att ”skydda vissa”?

Vem avgör vilka som är de som bör skyddas och vilka som ska offras?

Och hur länge ska våra barn och ungdomar komma emellan och offras?

 

 

Ingen balans = obalans

Detta är bara en av många av de sakerna som är i obalans just nu. Obalanserna finns överallt, på alla plan och påverkas oss alla. Så länge vi är ok med det. Tystnad tolkas kanske felaktigt ofta också som medgivande. Att vi håller med. Då är det ju skönt att veta att vi kan ju alltid välja om, och välja annat. Det är ju fördelen med att vara en fri människa och att bo i ett fritt land med frihet att uttrycka sig och ha en fri vilja. Vi kan “ombestämma” oss. Tack och lov.

Men är det så fritt egentligen? Vad tänker du?

 

 

Hund skit och skitiga munskydd i naturen

Hursomhelst. På mina dagliga promenader i naturen hör jag nu vårfåglar som sjunger. Energimässigt känns det faktiskt som att våren är här! Så härligt :)! Snön har smält undan. Mindre härligt är att det ligger hundbajs och skitiga bortslängda munskydd överallt under snön :(… Munskydden som köpts och burits av “goda samhälls medborgare” som vill “göra rätt” och följa rekommendationer.  Som använt dem och sen bara slängt dem i naturen, utan hänsyn till andra eller vår känsliga natur.

Är det att vara en god samhälls medborgare? Att ej ta ansvar för sin egen skit, sitt eget eget skräp. Är det att göra “rätt”? 

Nej tycker vi. I boken Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything skriver vi bla om vikten att ta radikalt ansvar för sig själv och sin egen skit…

 

 

Strimma av hopp

Solen tittar fram – och med den kommer en strimma av hopp. Hopp om livet. Hopp om något annat. Något nytt som växer och utvecklas. Oväntade leenden skymtar bakom maskerna. Oavsett vad vi människor hittar på så finns naturen där. Konstant i sin förändring och sina cykler och flöden. Gaia, moder jord som håller oss, som är vårt gemensamma hem. Hon rör sig i sin egen rytm och är fri att förändras. Solen kommer med en strimma av hopp! Hopp för mänskligheten med hopp om Livet.

 

 

Deserted shops

The world is upside down. The energies are crazy right now. I was in town the other day and it is empty of people and shops are deserted and looking for new tenants. The few people I saw in town gave a stressful impression. Most went fast and wore masks. Their eyes looked lifeless. I was sad to see how people deliberately turned around and took a step back when I passed by. We have become so programmed now how we should be. That we should keep our distance etc. Keeping our distance goes against the human need to keep together and to be close. We are social beings. The scare tactics and marketing around what is going on has really “succeeded”. It hurts me.

 

 

Stressed teenagers

My teenage son, who is in the second ring of high school, has had distance learning 3 out of 4 semesters.

He is a happy and social guy who loves to hang out with his friends. The forced distancing has been hard on him, as for most of us. It really hurts in a mothers heart. It feels like we as a society betray and fail our children and teenagers. Many teenagers feel bad and are stressed. Many have lost motivation and energy. Unfortunately, there are also many young people who feel so bad that they have had to start taking medication.

How have we been able to let it go so far that everyone is affected to “protect some”?

Who decides who should be protected and who should be sacrificed?

And how long should our children and young people be caught in the crossfire and be sacrificed?

 

 

No balance=imbalance

This is just one of many things that are out of balance right now. The imbalances are everywhere, on all levels and affect us all. As long as we allow it. Silence might often be misinterpreted as consent. That we agree. Then it’s nice to know that we can always choose again, and choose something else. It is the advantage of being a free person, to live in a free country with freedom to express oneself and with a free will. We can change our minds, actions and behaviors. Thank God.

But are we really that free? What do you think?

 

 

Dog poop and filthy masks in nature

Anyway. On my daily walks in nature, I now hear spring birds singing. Energetically speaking it actually feels like spring is here! So nice :)! The snow has melted away. Less wonderful is that there is dog poop and dirty discarded masks everywhere under the snow :(. The mouth guards bought and worn by “good citizens” who want to “do the right thing” and follow recommendations. Who used them and then just threw them in nature, without consideration for others or our sensitive nature.

Is it to be a “good citizen” of  the society? Not to take responsibility for one´s own shit, ones own rubbish. Is it to do “the right thing”?

We say No. In the book Holy F * ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything, we write about the importance of taking radical responsibility for oneself and one’s own shit ..

 

 

A beam of hope

The sun shines through – and with it comes a beam of hope. A hope of life. Hope for something else. Something new that grows and develops. Unexpected smiles appear behind the masks. No matter what we humans are up to, nature is there. Constant in its change and it´s cycles and flows. Gaia, Mother Earth who holds us and is our common home. She moves in her own rhythm and is free to change. The sun comes with a beam of hope! Hope for humanity and with a hope for Life.

 

 

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

 

Live Unfuckwithable!

//Tora and Ullis

Yttre & Inre Tryck – Förtryck, påtryck, avtryck, uttryck och intryck – tryck helt enkelt!

Yttre & Inre Tryck – Förtryck, påtryck, avtryck, uttryck och intryck – tryck helt enkelt!

Yttre & Inre Tryck – FÖRtryck, PÅtryck, AVtryck, UTtryck och INtryck – tryck helt enkelt!

Vi upplever att det är mycket tryck just nu. Ett högt och stort tryck. På alla plan. Vi upplever yttre förtryck gällandes vissa saker. Friheten begränsas. Censuren ökar. Någon annans sanningar och yttre påtryckningar  – andras olika uttryck – som skapar ett tryck i det inre. Ett intryck som skapar spänningar och stress.

Den tid vi lever i nu, skapar avtryck i världen. Avtryck i historien. Vi matas varje dag från media hur vi ska vara och vad vi ska göra. Det trycks in och ner i halsen på oss. Det står iallafall oss upp i halsen.

 

 

Förtryck

I mellanmjölks landet Sverige pratas det om att vi ska vara sympatiska och solidariska mot andra. Vi ska som vanligt inte sticka ut från mängden utan snällt göra som vi blir tillsagda. Som vuxen människa med fri vilja vill man ej bli tillsagd av andra vad man ska eller ej ska göra. Man vill liksom ej bli pådyvlat något, utan ha möjligheten att tänka och känna själv. Ska vi även vara solidariska mot människor med övervikt? Hjärt och kärl sjukdomar? Narkomaner? Ska vi sympatisera och genomgå samma behandling? Det blir liksom lite för mycket… Det blir mindre lätt att vara Unfuckwithable om vi ska medicinera oss för allt hela tiden ;)..

I Danmark pratar lärarna i skolan om att det är farligt med konspirations teorier och de pratar med barnen – utan föräldrarnas vetskap eller tillstånd – om att ta det s.k botemedlet.

I England, och många andra länder  – där de är inne på 3 omgången av lock downs – pratas det om att införa ett särskilt pass för de som ej vill ta det s.k botemedlet. Även att de ej får tillträde till vissa affärer och tjänster etc. (Källa Lifesitenews). Sist vi kollade var det såhär för vissa under andra världskriget… Wtf är det som händer?

 

 

Påtryckningar

Vår upplevelse är att vi ser det överallt bland familj och vänner, arbetsgivare och myndigheter. Alla som jobbar inom vården behöver skriva upp sig om de tar, eller ej tar botemedlet. Det pratas på tv och i medier att det är något fel i huvudet på de som ej vill ta det. Och hur man kan omvända dem. Det kalls för påtryckningar tycker vi.  Det är påtryckningar och påhopp av medresenärer på tunnelbanan – utan förståelse för att man kanske inte medicinskt sätt kan bära mask som alla förväntas ställa upp på. Det döms och svärs över de som ej snällt följer strömmen och klyftan mellan människor ökar, empatin försvinner och logiken likaså.

 

Avtryck

Allt detta – all denna press och stress – lämnar såklart avtryck. Osynliga avtryck i kropp, själ och sinne. Avtryck som skapar rädsla, oro, förvirring och separation. Och sjukdom. Psykisk ohälsa ökar. Företag går i konkurs. Misshandel i hemmen ökar. Masker slängs överallt i naturen och lämnar sina plastiga artificiella avtryck i vår vackra och känsliga natur. Är det detta avtryck vi vill lämna hos våra barn? Är detta de avtryck vi vill lämna efter oss historiskt? Nej säger vi. Just nu håller vi på med ett magiskt 13 månaders program på Wholyland – där vi kan frigöra oss från dessa olika tryck. Det heter Footsteps for Freedom. Häng med du med :).

 

 

Uttryck och Intryck

Annars sanningar, påtryckningar, och uttryck är ej våra. Vi har våra egna. De gör att vi kan känna oss “intryckta”  – och vi har alla även våra egna intryck av allt detta. Hur det påverkar oss, vår hälsa och våra liv. Vi vill således guida andra till att gå mer INåt. In till stormens öga. Vi är här för att serva dig att gå in till ditt center. Där alla olika slags yttre tryck mjukt rinner av som en skön varm dusch. Där intrycket är att man är fri. Fri att tycka, tänka och känna. Fri att uttrycka sig. Fri att vara och umgås med vem man vill när man vill. I vårt inre är vi alla fria. Fria att skapa egna uttryck och intryck.

 

 

Andetagets betydelse

Aldrig har det varit viktigare att andas rätt. Att gå inåt. Andetaget är ett otroligt viktigt verktyg att skapa balans och att utjämna alla slags yttre och inre tryck. Du är således varmt Välkommen till GRATIS WEBINAR om Andetagets betydelse för immunförsvaret, torsdag 18/2 eller söndag 21/2. Det finns även en mini kurs om 3 tillfällen för dig som vill, och behöver, andas mer – eller bättre. Vi ses där, och eller på Wholyland.

 

 

 

Outer & Inner Pressure – Oppression, Pressure, Expression and Imprints  – simply a lot of different pressure!

We feel that there is a lot of pressure right now. A huge and much pressure and different kinds of pressure that is going on. On all levels. We experience external oppression regarding certain things. Freedom is limited. Censorship is increasing. Someone else’s truths and external pressures – different expressions of others – that create a pressure in the inner. An impression that creates tension and stress.

The time we live in now creates an imprint in the world. Imprints in history. We are fed every day from the media how we should be and what we should do. It is pushed in and down our throats. At least we have it up our throats.

 

 

Oppression

In the middle-milk country of Sweden, there is a discussion that we should be sympathetic and in solidarity with others. As usual, we should not stand out from the crowd but kindly do as we are told. As an adult with free will, you do not want to be told by others what to do or not to do. You do not want to be pushed into anything, but have the opportunity to think and feel yourself. Should we also show solidarity with overweight people? Heart disease? Addicts? Should we sympathize and undergo the same treatment? It’s like a little too much to ask for… It is not so easy to be Unfuckwithable if you are dependent of all kinds of medicines all the time ;).

In Denmark, teachers in schools talk about the dangers of conspiracy theories and they talk to children – without the parents’ knowledge or consent – about taking the so-called cure.

In England – where they are in the 3rd round of lock downs – there is discussion to introduce a special session for those who do not want to take the so-called cure. Also that they do not get access to certain shops and services etc. (Source Lifesitenews). The last time we checked, it was like this for some people during World War II … Wtf is happening?

 

 

Pressure

Our experience is that we see the pressure everywhere among family and friends, employers and authorities. In Sweden, Everyone who works in healthcare needs to sign up if they take or not take the cure. There is talkshows on TV and in the media that there is something wrong in the brains of those who do not want to take it. And how to reverse them. For us it is called pressure. There are pressures and pushes from fellow passengers on the subway – without an understanding or empathy that it may not be medically possible to wear a mask that everyone is expected to put on. It is judged and sworn at those who do not kindly follow the current and the gap between people increases, empathy disappears and so does the logic.

 

Imprint

All this – all this pressure and stress – of course leaves imprints. Invisible imprints in body, soul and mind. Imprints that create fear, anxiety, confusion and separation. And disease. Mental illness is increasing. Companies go bankrupt. Abuse at home is increasing. Masks are thrown everywhere in nature and leave their plastic artificial imprints in our beautiful and sensitive nature. Is this the imprint we want to leave on our children? Are these the imprints we want to leave behind historically? We say no. Right now we are working on a magical 13 month program at Wholyland – where we can free ourselves from these different pressures. It’s called 13 steps for Freedom. Join us :).

Expression

Otherwise truths, pressures, and expressions are not ours. We have our own expressions and interpretations.  How it affects us, our health and our lives. Therefore we aim to guide others to go more INward. Into the eye of the storm. We are here to serve you how to enter your center. Where all different kinds of external pressure gently flows off like a nice hot shower. Where the impression and interpretation is that you are free. Free to think, think and feel. Free to express yourself. Free to be and hang out with whoever you want whenever you want. In our hearts we are all free. Free to create your own expressions, impressions and imprints.

The significance of the breath

It has never been more important to breathe properly. To move inwards. Breath is an incredibly important tool to create balance and to equalize all kinds of external and internal pressures. You are thus warmly Welcome to FREE WEBINARThursday 18/2 or Sunday 21/2 – about the importance of the Breath for the immune system (obs in Swedish for now). There is also a mini course (also in Swedish for now) on 3 occasions for you who want, and need, breathe more – or better. See you there, and or at Wholyland.

 

 

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

//Tora and Ullis

 

 

Slaveri idag/Modern day Slavery

Slaveri idag/Modern day Slavery

Svenska reflektioner

Vi har lärt att slaveri försvann på 1800-talet. Visst hör man ibland om sex slavar, childtrafficking och annat hemskt, men det handlar ju om andra – långt borta. Eller? Man räknar med att det finns 40 miljoner som blir behandlade som slavar idag!

Men en av de största hemligheterna är att över 95% av jordens befolkning värderas som slavar!

Hur? Vad? Vad säger ni?

Visste du att i det ögonblick du blir registrerad i folkregistret hos skatt (dem födda tidigare än -90-talet blev inskrivna i kyrkböckerna) ses du som en fiktiv person. Person betyder “roll” – och är inte levande. Det betyder att om du börjar göra lite research på nätet om ditt personnummer, är sannolikheten att du hittar någon som “äger dig” på aktiemarknaden, stor. Vårt stat är ett privat företag – precis som alla system. Polisen är också ett vinstbaserat företag. Vilka konsekvenser får det för vår frihet, säkerhet och liv?

De flesta människor vet ju såklart inte detta – så de flesta som är ansatta av staten gör du bara sitt jobb. Men hur hade vår värld sett ut om regering, stat och offentliga institutioner inte hade varit vinstbaserade? Att det faktiskt hade varit för folkets bästa?

Vi skriver också om detta moderna slaveri i boken “Holy F*ck and Sacred Water” och i vår nya kurs “Footsteps for Freedom” som börjar den 21 Mars 2021 kan du lära dig allt om detta ämne, men framför allt – hur du kan bli fri.

Vi har också skrivit lite om slavhistorien i en artikel från Wholyland som du kan läsa här under.

Kom ihåg, bara för de ser oss som slavar, betyder det inte att vi är det. Vår födselrätt är Frihet. De gör det för de kan som Dr. Phil ofta sa…

Be unfuckwithable, be free!

Tora & Ulrika

freedom

Modern Day Slavery

History suggests slavery disappeared with the abolition of slavery act in Great Britain on 28th August, 1833 and in the USA on December 18, 1865 with the adoption of the 13th amendment into the US Constitution. However, slavery does continue and it can be argued on many levels that we are all slaves to the system. The proposed Great Reset and one world government also looks like a form of slavery.

What is a slave?

Interestingly there is no consensus on a definition of slave or slavery.

 

“The slave was a species of property; thus, he belonged to someone else. In some society’s slaves were considered movable property, in others immovable property, like real estate. They were objects of the law, not its subjects. Thus, like an ox or an ax, the slave was not ordinarily held responsible for what he did. He was not personally liable for torts or contracts. The slave usually had few rights and always fewer than his owner, but there were not many societies in which he had absolutely none. As there are limits in most societies on the extent to which animals may be abused, so there were limits in most societies on how much a slave could be abused.”

“Slavery was a form of dependent labour performed by a nonfamily member. The slave was deprived of personal liberty and the right to move about geographically as he desired. There were likely to be limits on his capacity to make choices with regard to his occupation and sexual partners as well. Slavery was usually, but not always, involuntary.” https://www.britannica.com/topic/slavery-sociology

It could also be argued that many women were slaves in marriage. Many marriages were arranged and women had very little say in the transaction. They were deemed until fairly recently – and is still the case in some countries – to be the property of the husband.  Women had (and have) few if any rights in their own right.  It was only in 2018 that women in Saudi Arabia were allowed to drive and 2015 to vote. It is a tradition still today, in many countries, for the father to give away their daughters in marriage as a remain of this tradition of women as property.

 

Modern day slavery

Many believe that slavery is a thing of the past. Yet, right now there are estimated to be 40 million people who can be found in every country of the world who are being treated as slaves. Many of them are women or children. The large number of immigrants from war torn countries or countries with oppressive regimes are the ones frequently exploited. They move for a better life, yet they may have a better and freer life staying at home.

“Modern slavery is the severe exploitation of other people for personal or commercial gain. Modern slavery is all around us, but often just out of sight. People can become entrapped making our clothes, serving our food, picking our crops, working in factories, or working in houses as cooks, cleaners or nannies.

From the outside, it can look like a normal job. But people are being controlled – they can face violence or threats, be forced into inescapable debt, or have had their passport taken away and are being threatened with deportation. Many have fallen into this oppressive trap simply because they were trying to escape poverty or insecurity, improve their lives and support their families. Now, they can’t leave.” https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/

These examples are only samples of the many disguises slavery can have. Then we have not even gone into the sex slavery and child trafficking bit. But let us stay with the less violent and abusive ways of enslavement of today in this article.

 

Are you really Free?

Many of us in the western world would say we are not slaves and we are free.

Is this really true?

It is very interesting when we start to dive into the whole Sovereignty movement and find out that we are treated as slaves still today. How is that possible?

From the moment of our birth into this world, we are a divine living human being. Then we are given an identity by the state when they tell our parents to register our birth. These are the birth certificates and identity numbers (social security etc.). This newly created legal fiction is owned by the state. The state is a registered company and all its subsidiaries (police, statutory courts, tax-department, etc.) are part of the company. Our legal fiction is owned by this company and has to follow the rules for the “employees” of the company (what are called laws etc.). Through this procedure we lose our sovereignty and freedom and we grow up with the belief that we are this legal fiction. We are totally at the mercy of the state, where the courts, the police, etc. are run for profit, and if they want us to pay, then we pay.

– From Holy F*ck and Sacred Water

Does this sound like we do not have slaves today?

We become a property of the state the minute we complete a birth certificate. This allows the state to remove your child if they deem you are not doing your duty as a parent. This can include not vaccinating your child or give them what is seen as the “correct” medical treatment. Anything which does not fit into what the state have determined is correct.

To work, apply for a student loan or claim any benefits you have to be registered with the state.

And have a social identity number – called in the UK a National Insurance number. This is issued in the UK automatically just before their 16th  birthday and has to be applied for by immigrants.

Fear enslavement

People are also enslaved by the fear to speak up for their rights. Often because they are afraid of losing their job, not been considered for a promotion, or not being able to provide for their family.  Many employers exploit this especially in manufacturing, where pay is often low, employees have to log in and out at set times and are only allowed a set number of toilet or comfort breaks.

However, exploitation is also rife in high paid job, where people work ridiculous hours above what they are contracted to.  It only takes one or two people to always work late before everyone else follows suite as they fear being thought less of and it quickly becomes company culture. By following the crowd you are unwittingly giving your consent. The employer is unlikely to complain, they are getting slave labour of many hours a week per employee, do not have to pay overtime or give time back in lieu.

Money has become a great weapon for the deep state to keep us in the enslavement system. You can read more about this in the 2021 money grid creation post.

 

Do you consent?

There are many areas of our lives where we unwittingly give our consent. Simply by inaction or not speaking up we are enslaved.  It’s taken for granted that those in authority, know what they are doing and have your interests at heart. In the majority of cases this is far from the truth. All they want is more money and compliance as this makes their life easier, make them wealthier and more powerful – and they can increase their bottom line even more.

The future of slaves

Last week the World Economic Forum hosted a summit: The Great Reset

“The Great Reset” is a commitment to jointly and urgently build the foundations of our economic and social system for a more fair, sustainable and resilient future.”

 

This great reset is based on the United Nations 17 sustainability goals. All of this – on the surface – sounds just what we need. We all want health for all, to end poverty, equality, have clean water and access to power, employment, food and protect the planet. The issues lie on how they plan for this to happen. The moment you start to go deeper into how they plan to execute this great reset, you can see your freedom be a dream of the past.

At one level this can look like utopia. But for it to occur you will be totally owned by the state and the states are owned and run by a few incredibly rich individuals. Your every movement and action will be tracked. If you do not obey, you will lose privileges. In essence you will be a slave. Does this seem to much of Orwells 1984 to you? A bit too far fetched?

This article by Forbes Magazine share what this so called utopia could be like.

We only need to look at what is happening on a global scale at the moment. Companies forcing their employees to test, even to vaccinate – to keep their jobs. We are not allowed to travel without being tested, wearing facemasks and quarantine for weeks. Vaccine passports are up and coming.

 

At the same time as The Great Reset Summit was going on in Davos a group of people on the side of freedom held a Greater Reset Summit. Replays can be seen at https://thegreaterreset.org/

Do you want to live in a city with your life determined by others?

Or
Do you want a life where you are free?
Free to make your own decisions on what is right for your health, your family, your life.

We have to remember that we are Free. That is our birth right. We are living beings. We are flesh and blood. Authorities have no power over us. They can only rule over “the slave” – the legal fiction. No one has power OVER us. The moment we stop give our (silent) consent and allow authorities to tell us what to do and not do, we increase that freedom. When we stop identify with the legal fiction/slave we are free. As the state is actually a company, we as citizens are a fictional part of the company. When we break free and claim our sovereignty, we can stop this enslavement.

What would happen if we all stopped doing what we are told and instead listened to our hearts and lived by the common law?

Common law is basically to do no harm.

What kind of life could humanity have then?

“The truth is that throughout everyday life, people everywhere use and rely on Common Law to live and work together. It is simply the inherent way that people conduct their affairs together. Liken it to the roots that bind together human communities by unconditionally upholding the life, dignity and well-being of every man, woman and child. These roots are especially necessary and foundational in the face of powers that seek to subvert such natural freedom”
https://www.commonlawcourt.com/

When we stop to bend and kneel we claim our freedom.

“Bend the knee en-masse at this current point in our timeline and you take part in a huge ritual. You show compliance with and give authorisation for and allegiance to a new world order takeover. Symbolism is everything to those who think they are in control and they don’t care if you understand it or not. Black out squares and now mass kneeling – this is black magic guys, be very careful before you partake in a mass ritual like this. The only way to honour unity and make a stand against oppression and prejudice is through love, compassion, unity and grace. You do not have to sell your soul to an invisible and unseen dictatorship to do so. Kneel to no one save true self. Show alliegience only to love. Hold strong to your integrity, your power and your mastery. Now is the time to make the choice. Slavery or empowerment? Fear or love? Will you kneel alone and surrender your power or rise together as one in surrender to the power of love and unity? Will you stand United or fall through division? Choose wisely for your choice will affect you and your descendants for years to come.”  

Dr. Phil often says: “they do it because they can”. When we say no and unite, they will have to stop. When they cannot do it – they wont.

Enslavement for the majority is a choice. And when we are free, we can free those who do not have that choice.

Join us on our 13 moon journey where we will dive deep into all these different layers of freedom and sovereinty …read more here about Footstep for Freedom journey

 

On behalf of Wholyland Council,

Pam and Tora Zophia

2021 – nya pengar/ new money grid creation

2021 – nya pengar/ new money grid creation

Svenska reflektioner:

Pengar är inte det vi tror det är.

Pengar är det största vapen deep state har för att kontrollera oss. Tiden har kommit för att ta tillbaka makten och skapa en ny “grid” för pengar. Där vi inte har ett pengasystem som är baserat på skulder, men där det kan flöda fritt och i överflöd.

Jag, Tora, hade en vision där jag kunde se hur pengar har förtrollats till ett vapen för mörka makter. Jag tog fram lite av mina “häxkonster” och skapade en ny pengagrid där pengar bara går där kärlek, respekt och uppskattning finns. Du kan läsa, lyssna och se det hela i artiklen nedan.

Du kan också höra hur du kan vara med att skapa och förstärka denna nya grid.

Tillsammans kan vi göra skillnad!!

kram från

Tora och Ulrika

money fan

2021 Money grid creation – the dark spell is gone and how we win WW3

WW3

There is a WW3 going on at this time on the planet. Information is heavily censured and false information is spread like a plague with an agenda of the “Great Reset” by the elite/Cabal/Deep state – or whatever we want to call them.

Police arrest and harm people for not wear masks or for not follow restrictions. It is a war between the people and the deep state. And most people are not even aware of it. They still believe in the pandemic narrative and that most countries are democratic!

Money is the deep state´s greatest weapon to manipulate and control the narratives and keep us enslaved. Money is also powerful tool to keep us divided and polaratised and at war against each other. “Lame stream media” of the world is owned by the elite – by the same six companies. All states are private companies that is created for profit.

follow the money

Follow the money

The saying; “follow the money” often brings us down the rabbit holes of corruption, treason, child trafficking, satanic rituals, war and mass murder of different kind. The rich get richer by spreading fear and false stories of pandemics, war threats, terrorism and us against them. Look at which companies doubled their income in 2020, whist millions went into poverty. Amazon, google, facebook, big pharma companies did great in 2020, didn’t they?

For instance, just watch the Fall of Cabal series, and the Sequal of Fall of Cabal. NGO´s, UN, World Economic Forum are just a few money laundriers to funnel money and make the rich even richer and more powerful. https://www.bitchute.com/video/Awrt6vmFdYpw/ (The Sequal of Fall of Cabal is available in the Wholyland Library)

Charged money

The word money is often a loaded word. It goes into the extremes of “Money is evil” to “Money is freedom”. There are many shades in between such as; “Money is just energy”, “money is necessary for our survival” and so on. To make it clear, money in itself is energy. The question is what energy it is charged with.

Who is to blame?

This has nothing to do with to put blame on something or someone else. It has nothing to do with not to take responsibility for our own shadows and blocks. That is a necessary step for sure. Neither has it to do with to stay victim to outer circumstances. We have the power to shift and transform anything.

With that said, many empaths and those who are here to be at service take on way to much responsibility on why money doesn’t flow into their lives. We are taught that everything is within us – hence, if something doesn’t work – it is our own fault and we are to blame. That self-blame program will for sure keep us stuck and keep us in the loop of not feeling good enough.

Change-makers relation with money

Many change-makers such as; lightworkers, starseeds and truthers, or whatever we like to call us, struggle with our relation with money. We have our private blockages and beliefs around it. But what happens when we have cleared, purged and reprogrammed all these layers and yet, still do not seem to be able to attract money? Many starseeds who used to live on planets without money systems also struggle with this level of blocks and shadows. We ask ourselves; why is everything in our lives so hooked up on money?

Money has status.

The last few months, many in our tribe have shared that all of a sudden they could really feel the resistance to money, that money is not important enough to strive for anymore. How the manipulation and abuse of money by the deep state has created this feeling of “Fuck money” and a deeper longing for a new system that is not based on lack and fear. This collective charge on money affects many of us. It is not our fault. And we are not victims to it either! We have the power and the choice to change it.


What would happen if we shifted the spell on money to one that would serve and free us from enslavement by the elite?

What is the value of money?

Let us go back a bit….We use the financial system to demonstrate the value of something. The elite create the value. They program us to believe it has value and tell us what that value is.

Today, money is not backed by gold and silver as it was in the past. It is produced by adding made up numbers in the banks computer systems. Money today has no more real value than the paper (or plastic) it is printed on. Money is created out of nothing. Money is created as a lack and fear-based program.

deep state

The money spell

Money has a black magic spell on it.

If you are sensitive to energies, you are also sensitive to spells. Money will therefore not come into your field as easily, since your bullshit detector will feel the “ickiness” of it. We can try to spiritually bypass it by saying “money is energy”, “money is freedom”. But there might be a part of us that feel we have to sell our souls to get it.

This spell on money means that those who have it control the masses. You can buy yourself out of everything and into anything. There is no moral, ethics or as mentioned before, real value to it. Money therefore enslaves us and keep us trapped to do what we are told, to listen to authorities and not question the status quo. The spell on money makes it worth killing for.

Fear of Money

If you ask someone to stand up for their freedom, money is most likely the reason not to. Most people fear to not have money. “Then I am not allowed to… I have to support my family. I cant afford…”

Is this how you like to live your life?

Being controlled by the few?

Be a puppet as they threat you to freeze your account, take your children, fire you if you do not take the tests or vaccines and so on?

When is enough enough?

When we fear to loose something or someone we are enslaved and trapped in the matrix.

When we do not know who we are we are not free.

When we are not aware of the spells they cast on us and on things around us – we are not free to break them.

You can watch the video of Tora and Karen sharing the vision here:

 

https://vimeo.com/504841487

The Money spell vision

There has been several times over the last month that the theme of money has resurfaced in Toras life. When we had a chat about money with Elizabeth April on Live the Impossible show Tora started to caugh. https://www.livetheimpossible.today/135-2/

When our body physically reacts when we hear something it is a sign of a block or truth is surfacing. We then have the possibility to shift it. Tora could feel that this time it was in the collective field level of money. That affects us privately as well. But is not “personal” in the same way.

Dark money spell

A few days after, Tora had a vision where she saw all these patterns and programs around money (she shares her visions in the video below). She saw how the future would look like if the dark spell on money will continue to dominate on the Earth Grid and the collective field. We do not walk the streets, we stay at home and stare into our screens like zombies. Very similar as to the movie V for Vandetta.

Neutral Money

As Tora cleared the dark magic spell of money it shifted into a neutral energy. As a neutral energy the stress of humanity is gone. We all walk around in bliss and peace of a zen state. Money is, it comes and goes, and our lives are not based on, or surrounded by it. It is very peaceful and lovely.

High vibe Money Spell

Tora decided to take this even further. As an energy transformer, alchemist and grid worker she put another spell on money, for the wellbeing of all, in the highest potential and vibration.

This is where all this gets magical….

At this vibration money goes to Love, Respect and Appreciation.

All of a sudden, people on the streets would hug and lock eyes when they pass on the streets. Strangers or family – we all are one and acknowledge that we are. Money flows into our “accounts” and we live freely and prosperously. No lack, no stress, always abundantly. No matter how much you spend, it will always fill up the cup with more.

The new money grid

In this collective grid field it is not about you or me and our private blocks and beliefs anymore. Money goes to where there is love, respect and appreciation. If you connect with that, you have money flowing into your life. As simple as that.

Orange vision

To illustrate this Tora saw an image of an orange. The appreciation of the sweet juicy orange in her hand, money flow into the lives of all people involved in the journey from the orange tree to her hand. They do their part of the journey at service for, and in honor of, the earth and life. They then receive money in return. Money love to flow to them.

On the other hand, the opposite is also true.

Grain vision

If you do not have love, respect and appreciation for life – money will turn away from you. To illustrate this Tora was given an image of how a man stood next to a silo with grains. Suddenly the grains pour out of the silo and at the bottom there was a young woman´s corps. Money went around the man as he did not have any love, respect or appreciation for life.

 

The grains can be interpreted as a symbol for money. The grains/money will pour out of the silo/account if the energy is not pure. The silo might look full and rich at the surface, but now as the grains pours out, the hidden truth will come out. Externally the deep state looks rich, happy and something to thrive for. But under the exteriour there are many corps hidden. Now, what has been hidden in the dark will come to the surface to be seen. All the corpses will come out of the closets. The man killed the woman – and so money turn its back on him.

The woman is a symbol of the feminine. The feminine power has been suppressed for thousands of years. Feminine values have not had value. The feminine energy of focus on nurture, the collective, connection, compassion – have had no or little value. Women have been seen as property of men. Women have been slaves without value throughout history.

This means that money will not go to “evil actions” anymore. The deep state will loose their control, loose their money and power – unless they open up for love, respect and appreciation for all life. These visions are metaphors for how the new money grid works.


“Money goes to Love, Respect and Appreciation”

Sacred Money

Sensing ones sacredness is a gift within a deep level of awareness, with that comes a level of pure love of source and service, a conscious connect to the evolving soul. This allows the Magic of our collective hearts to touch and it is within the alchemy of Love, Respect and Appreciation that we can tap into the vibration of money with pure intent and clear the blocks and spells that have been cast.

Within the Magic of Dragon Dreaming Karen has been gifted with the sounds that she shares with you (in the video below), the Song of the Stars.  A vibrational resonance of healing tones that when voiced with pure Love, Respect and Appreciation will clear and heal any spells or blocks placed around the flow of Money. All that is out of balance and disconnected will be restored as the vibration of joy, peace and harmony connects within our internal grid system.

What is a grid?

The grid systems we speak of are both an internal and external source of connected flow.  The grids are created through a time-space frequency and through the vibration of sound we instigate an acceleration of electromagnetic source of conscious flow both internal and external.

These grids, here around money, are anchored on Earth, in the Great Sun and within our own electromagnetic fields.

How can we strengthen this new money grid?

The grid systems are based on the original design of benevolent internal and external systems. These systems are designed to operate at best through the unified field of the Divine Human blueprint. However, what we have seen and experienced is at worst a predominant fear-based world structure filled with greed, conflict and control.

Now is the time to raise your vibration and become the collective evolved love based divine human you are destined to be as you tap into the divine time-space frequency. Now is the right time, right space to anchor your unique sound within the earths field, take back your power through awareness and action. This can be achieved through the pure intent of the connected conscious belief structure based on Love, Respect and Appreciation.

21 days to anchor the new money grid

There is a threshold and portal open right now until March 20th/21st 2021, where we have the chance to amplify this new money grid, so it becomes more accessable for the collective to tap into. The more of us who anchor this grid within us, into Earth and Sky, the stronger it gets. It becomes the “new normal” as the elite like to call it! 😉

What can we do to strengthen it?

  1. We “chant” the mantra; “Money goes to Love, Respect and Appreciation” 21 times for 21 days. You can either use the video below or do it by your self.
  2. We allow our own unique sounds of money come through us – through lightlanguage, jibberish, tones, sounds – whatever comes. Again, 21 days.
  3. We spread the word to our awake friends and family to do the same.

You can watch the chant meditation of the new money grid creation here:

Power of 3

21 is a 3 (2+1=3)

The Power of Three is symbolized by a “triquetra“, a Celtic pattern that shows the center of three connected circles (somtimes bound together by a fourth circle in the center). https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Power%20of%20Three

3 is the holy see, a magic number to anchor and amplify an energy frequence.

When we enter 20-21st of March, 2021 (3rd month, 21st,  year 21) we are at a trippel 3 number. 3+3+3.

The sacred geometry of this date is epic.

Time to act

Can you imagine what could happen if we amplify the new money grid by the March equinox, 2021?

The new money grid would be the collective field of the masses. Deep state would go “bankrupt” and loose their power.

WW3 would end.

Love, respect and appreciation for the wellbeing of all would be the dominant energy on our planet.

 

We could go on and on about this, but we think you get the picture.

 

So even if you do not believe in this. Even if you doubt. Please, share and join us for 21 days (start whenever you like) to amplify the new money grid field. What do you have to loose?

There is no harm done to anyone by doing it.

What if this is the golden ticket to freedom?

What if, this could be a key to the Golden Age?

What if….

Nothing to loose, everything to gain dear friends!

 

Please share wide and far and let us thrive and soar free!

 

On behalf of Wholyland Council,

Karen and Tora Zophia

 

To read more about the power of sound and the great reset you can read the following posts:

https://wholyland.me/the-coherence-of-sound/

https://wholyland.me/monoliths-signs-of-new-beginnings-of-great-awakening-or-of-the-great-reset/

 

Element och energi del 3/Energy and elements part 3

Element och energi del 3/Energy and elements part 3

Element och energi del 3/Elements and energies part 3

Blå energi

Blå är den coolaste färgen – färgen på himlen, havet, gryningen och skymningen. De forntida egyptierna använde lapis lazuli som representerade himlen. Blå symboliserar Jungfru Maria. Blå färg kan stå för inspiration, uppriktighet och andlighet. Blå är den lugnande färgen som gör den till en underbar färg att använda i hemmet, särskilt för spädbarn. Mörkblå är färgen på sanning och måttlighet.

Turkos är en symbol för ungdom, både färg och ädelsten. Denna färg har en lugnande effekt. Turkos är färgen på kommunikation. Den innehåller tillväxtkvaliteten av grönt med den blå kommunikationskvaliteten. Turkos har länge använts i amuletter för att ge skydd, hälsa, självförtroende och styrka. Aqua är färgen på höga ideal. Konstnärer använder den för att visa perspektiv. Detta är ett bra sätt att förstå energin i färgen blå – det gör att vi kan se bortom och öka vårt perspektiv utåt. Den innehåller en sval vibration som är till hjälp för kommunikation (från halschakrat). Vibrationen om blått kan användas för att öppna energiflödet där det blockeras. Att använda blått för att slappna av kommer att uppmuntra känslor av kommunikation och fred.

Hängmattor för alla intressen

När du vet alla dessa element då är det också dax att vila upp dig på en hängmatta online så att dessa element får fäste hos dig.

Blått

Lägg lite blått i ditt liv när du vill ha: 1, lugn och avkoppling för att motverka kaos eller agitation 2, ett öppet kommunikationsflöde 3, ett bredare/djupare perspektiv när du lär dig ny information 4, ensamhet och fred

Använd den mörkblå färgen för en stabil och lugn känsla. Alla blå nyanser hjälper till att underlätta kommunikation, oavsett om det är med dig själv eller andra. Använd blått papper för anteckningar när du vill ha hjälp med att komma ihåg ett tal eller annan information.

Vilka är de blå strålarna?

The Blue Ray Beings är en ultrakänslig empatisk själsgrupp som Indigos som kom från många olika uppstigna planeter och ljusområden för att upplysa mänsklighetens genetiska kod och höja Guds medvetande på Gaia. De viktigaste aurafärgerna på en blå stråle är variabla nyanser av blått, allt från vatten till mörkare blå, med alltid spår av violett. Detta är en av anledningarna till att många blå strålar misstas som indigos, eftersom båda har färgspektrumet av blått i sin aura.

De blå strålarna är gamla själar som upplever alienation, har emotionella eller psykologiska problem, eftersom de vet att jorden inte är deras hem och känner att deras familj inte är deras verkliga, sanna familj. De känner att de kommer från stjärnorna. Precis som Indigos är Blue Rays mycket begåvade med super sensorisk uppfattning, många har telepatisk och telekinesisk förmåga att kommunicera och se de andra världarna, naturandar, änglar och utomjordingar kan vara mycket vanliga och naturliga för dem.

De kändes inte igen för sitt unika gudomliga ljus och var tvungna att känna igen sig själva på grund av de låga vibrationsmiljöer och familjer de föddes i. Det är därför de bar den mycket intensiva blå färgen, då de var tvungna att genomborra all negativitet kring dem – genom sin sanningsstråle – så att de kunde sätta scenen för Indigos, Kristallbarn och Regnbågs barn.

Dessa är egenskaperna hos ett Blue Ray-barn:

[Om du känner igen dig i två eller fler av dessa egenskaper är du ett Blue Ray-barn!]

– Ultrakänsligt, intuitivt, kan enkelt kommunicera med högre världar. Du har tillgång till helig kunskap och visdom.

– Blå strålar är mer reserverade och tystare än indigos och verkar mystiska. Gamla själar kan tyckas vara mer eteriska eller stjärnfödda.

– Du är mycket anpassningsbar och empatisk. Du stannar ofta  i en dysfunktionell relation, situation eller miljö för länge.

– Du tycker om kommunikation och uttryck genom den kreativa konsten och anden/spirit. Det är mycket viktigt för dig att uttrycka dig. Du känner att det är en del av ditt uppdrag.

– Du lärde dig att dölja dina övernaturliga förmågor och gåvor, stod i bakgrunden och väntade, tittade, observerade och alltid i kunskapen.

– De flesta av er föddes inte av upplysta medvetande andliga föräldrar. Du behövde läka och transformera mycket familje trauma, genetisk skada, emotionellt trauma och andra dysfunktionella aspekter först.

– Du känner att du ej tillhör/får plats i din familj, som att din biologiska familj inte är ditt verkliga ursprung. Du känner att du kommer från stjärnorna eller en en annan planet.

– Du känner konstig inre anslutning till termerna Light Worker, Dark Worker, Star Seed, Pleiades, Arcturius, Sirius, Vega och till de esoteriska studierna och de utvecklade raserna på jorden. Du är mer energiskt anpassad till lemurianerna än Atlantianerna.

– Du är fredsskaparna med din familj och med vänner.

– Du har stor inre långvarig uthållighet. Du kommer till din destination.

– Du är väldigt känslig för mat, kemikalier, miljö, buller och el.

– Det är vanligt att Blue Rays är vatten- och lufttecken: Fiskarna, Skorpionen, Kräftan, Tvillingarna, Vattumannen och Vågen med Jungfrupåverkan.

– Du kan känna en dualitet, ha ett ungt hjärta fyllt med önskan att ha kul och en djup känsla av gammal visdom, som om du är en gammal och en ung själ samtidigt.

– Du kan känna en kronisk trötthet från att alltid omvandla negativa energier till positiva.

– Du har ofta svårigheter och frustration att kommunicera eftersom du inte förstår ordentligt.

 

Vad var ditt uppdrag?

Syftet med ditt uppdrag var att komma hit, högt utvecklad, innan någon ens ens funderade på att tänka på andliga begrepp, högre potential och frihet. Du behövde infiltrera systemet i en normal kapacitet och plantera frön av fred, kärlek, ljus och högre medvetenhet.

Dessa frön var de som Indigo-barn behövde inspireras av och plantera ännu mer, som Crystal-barn behövde växa och göra arbete och Rainbow-barn använder, utvecklar och sprider ljuset igenom. Allt började med dig, i tiden när ingen var tolerant eller förstod dig. Oavsett hur smärtsamt, långt eller svårt jobbet var, det var ditt uppdrag och du hade de andliga verktygen, insikten och det gudomliga ljuset att se igenom det.

Blue Ray Transmissions

Blue Ray Transmissions är kanaliserad andlig information och energiska nedladdningar som är överbelysta av Shekinah, moderfrekvensen, och är den högsta aspekten av själsgruppsmedvetenheten hos alla Blue Rays. Själgruppsmedvetandet inkluderar ärkeängeln Michael, ärkeängeln Gabriel, Saint Germain, mother Maria, Mary Magdalene, Hathor, Keepers of the Blue Flame, Lords of the Blue Flame from Sirius, Legions of the Blue Lightning Angels, Christ Ray, the Christned Sophia , Änglar av Guds vilja och heligt ljus.

Blue Ray Transmission kommer genom högfrekventa energiska nedladdningar som avslöjar de forntida heliga teknologierna som aktiverar den gudomliga “blue print”, Kristuskroppen och Guds DNA. Dessa kanaliseringar är utformade för att väcka och hjälpa upplysningen, utvecklingen och evolutionen av den ultrakänsliga empaten, Star Seed och Ljus bärare.

Tiden har nu kommit för Blue Rays att förändra hur saker och ting manifesterar sig på vår planet. Lär dig hur du spelar ett nytt spel – med nya regler. De gamla sätten fungerar inte längre. Vi bryter loss ur kedjorna … Var inte rädd för den djupa statsagendan. Det enda skälet till att de fortsätter är för att de kan. När vi säger stopp, när vi slår på den gasblå lågan till deras trollformler, är de borta. Precis så….

Och bara så där blir vi fria …. Blå dagen är här!

 

Till startsidan