Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

7 dödsynder:Avund del 4/ Seven deadly sins: Envy part 4

Svenska:

Dagens syndaord är Avund, som kommer från Latinska ordet invidia.

Avund är en känsla som uppstår när en person saknar någon annans (förmodad) överlägsna egenskap, prestation eller innehav, och antingen önskar sig det eller önskar att den andra personen inte hade det. Avund kan bero på dålig självkänsla som är resultatet av en uppåtgående social jämförelse som hotar en persons självbild: en annan person har något som den avundsjuke tycker är viktigt att ha. Om den andra personen upplevs vara lik den avundsamme, blir den framkallade avunden särskilt intensiv, eftersom det signalerar till den avundsjuke att det lika gärna kunde varit han eller hon som besatt det önskade föremålet.

Bertrand Russell sade att avund var en av de mest potenta orsakerna till olycka. Det är en universell och mest olycksaliga sidan av den mänskliga naturen, eftersom en avundsjuk person inte bara blir olycklig av sitt avund, utan önskar även att tillfoga olycka på andra. Trots att avund i allmänhet betraktas som något negativt, trodde Russel också att avund var en drivande kraft bakom utvecklingen mot demokrati och måste uthärdas för att uppnå ett mer rättvist socialt system.

Ordet avund kommer från fornsvenskans afund med betydelsen ‘harm’ eller ‘fiendskap’. Avund är enligt den kristna skolastiken en av de sju dödssynderna.

Våra reflektioner:

Vi tycker att det är väldigt intressant att det latinska ordet för avund kommer från Invidia – vilket betyder att ordet individ är inbäddat med koder för avund. I Quantum-grammatik filosofin  menar man att våra ord ”kapade” så att vi omedvetet har programmerats till negativitet (du kan lyssna mer om detta här). Genom att använda ord och språket vi talar i dess negativa form är det vad vi manifesterar. Våra ord manifesteras nämligen i verkligheten. Därför skapar vi de saker vi inte vill genom våra tankar och ord.

I vårt individualistiska samhälle i dag styrs vi därmed av omedveten avund och många har svårt för att glädja sig med och för andra. Den dödliga syndens avund är inbäddad i individen som “normalt” – och vi är inte ens medvetna om det! Många säger att detta är naturligt att vi har dessa känslor av avund. Vi ser det annorlunda. Vi ser det som program som håller oss förslavade. Det är inte naturligt, men det är normalt eftersom vi alla har dessa program.

Hur ofta är du avundsjuk på någon eller något? Hur djupa är dina program?

Vad kan vi göra för att befria oss från dessa omedvetna program?

Det finns många sätt och metoder för att transformera och befria sig från dessa omedvetna program. Ett sätt är att arbeta med dem är genom ”Sacred Sexuality övningar”. För att komma med ett exempel så deltog Ullis i en Yoni puja (firande och hedring av vagina) med hundratals kvinnor. Detta uttrycks i citatet nedan från boken Holy F*ck and Sacred Water-The Secret Connections to Everything (Kapitel 24):

 ……to celebrate our sisterhood by dancing. The sight was beautiful; hundreds of naked bodies were hugging, crying, singing, moving like one, dancing to “Girls just want to have fun.” There was no comparison, no competition, no jealousy, no envy, no backstabbing, no bullshit – just pure love, gratitude, and a deeply profound feeling of connectedness. We are all one – Oneness! This memory has become very precious to me! Sometimes when I almost lose hope for us human beings and humankind, I remember this feeling. It helps me to continue my work of guiding people into an increased consciousness. To help others purify their inner water, to flow and reconnect with their hearts! However, it is always an inside job to purify the water and to allow the heart to open.

English:

Todays sinful word is Envy that originates from the Latin word invidia.

Envy (from Latin invidia) is an emotion which “occurs when a person lacks another’s superior quality, achievement, or possession and either desires it or wishes that the other lacked it”.

Aristotle defined envy as pain at the sight of another’s good fortune, stirred by “those who have what we ought to have.” Bertrand Russell said that envy was one of the most potent causes of unhappiness. Not only is the envious person rendered unhappy by their envy, Russell argued, but that person may also wish to inflict misfortune on others to reduce their status. Psychologists distinguish “true” (malicious) envy from benign envy-malicious envy being proposed as an unpleasant emotion that causes the envious person to want to bring down the better-off even at their own cost, while benign envy involves recognition of other’s being better-off, but causes the person to aspire to be as good.

Wikipedia

Our reflections:

We find it very interesting that the Latin word for Envy comes from Invidia  – meaning that the word individual is embedded with codes of being envy. In the Quantum grammar philosophy it is claimed that our words have been hijacked, so that we all have been unconsciously programmed to negativity (you can listen more about this here). By the use of words and the language we speak into it´s negative form we manifest that reality. This, as our words are manifested into reality. Hence, we create the things we do not want by our thoughts and words.

So through our individualistic society of today we are ruled by unconscious envy and many struggle to rejoice with, and for, others. The deadly sin of envy is embedded in the word of the individual as normal-and we are not even aware of it! Many say that this is natural that we have these emotions of being envy, yet we see it differently. We see it as programs that keeps us enslaved. It is not natural but it is normal aswe all have these programs.

How often do you envy someone or something? How deep are your programs?

 What can we do to free ourselves from these unconscious programs?

 There are many ways and methods for inner empowerment and liberation of these unconscious programs. One way is working with the Sacred Sexuality practices. To bring an example, Ullis participated in a Yoni puja (celebration and honoring of the vagina) with hundreds of women. This is expressed below in the quote from Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything (chapter 24):

……to celebrate our sisterhood by dancing. The sight was beautiful; hundreds of naked bodies were hugging, crying, singing, moving like one, dancing to “Girls just want to have fun.” There was no comparison, no competition, no jealousy, no envy, no backstabbing, no bullshit – just pure love, gratitude, and a deeply profound feeling of connectedness. We are all one – Oneness! This memory has become very precious to me! Sometimes when I almost lose hope for us human beings and humankind, I remember this feeling. It helps me to continue my work of guiding people into an increased consciousness. To help others purify their inner water, to flow and reconnect with their hearts! However, it is always an inside job to purify the water and to allow the heart to open. 

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

2 comments / Add your comment below

Lämna ett svar

Till startsidan