Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Dödsynden Girighet del 2/ Deadly sin of Greed part 2

follow the money

Svenska:

Girighet är den andra – av de sju – dödssynderna. Vi vet ju alla att girighet i olika skepnader och former har funnits genom vår mänskliga historia.

”Girighet (sett av kyrkan) tillämpas på en artificiell, våldsam önskan och strävan efter materiella ägodelar … Uppsamling av material eller föremål, stöld och rån, särskilt genom våld, bedrägeri eller manipulation av auktoritet är alla handlingar som kan inspireras av girighet.

Som definierat utanför kristna skrifter är girighet en överdriven önskan att förvärva eller äga mer än man behöver, särskilt med avseende på materiell rikedom. Liksom stolthet kan det leda till – inte bara en del – utan allt ont. ”

Wikipedia

Från de olika perspektiven av våra tidigare blogginlägg – liksom i vår bok Holy F * ck and Sacred Water – är denna definition av girighet helt i linje med vad som händer i vår f * cked up värld idag. Från vårt perspektiv kan vi också se sambandet med de globala ledarna – eliten – och deras girighet, som utnyttjar andra människor och moder Jord, även kallad Gaia ..

Till exempel äger mindre än 200 företag 85% av världens pengar och kontrollerar därför fördelningen av pengarna globalt. Vi tycker att detta verkligen är f*cked up.

Vi har sett en röd tråd till alla krig, allt missbruk och ont som vi har sett genom historien kan kopplas till denna dödssynd av girighet. Faktum är att det kan kopplas till ALLA de 7 dödssynderna! För många hjärtcentrerade människor blir girighet också en skugga i att inte attrahera pengar av rädsla för att vara girig. Det är en annan aspekt av skuggan som också vidmakthåller dessa undermedvetna program. Båda dessa polariteter är skuggor – både rädslan för att vara girig och strävandet av makt och pengar .. (rädsla och kärleksbaserade perspektiv).

Quote

This text below is an excerpt from Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything.

 One of the many expressions of the unconscious masculine is the selfish, the greed (I, me, my, mine. Only I get, like Gollum in the Lord of Rings with “My Precious”).

From a macro perspective, this can be seen in many big banks, organizations, or big corporations exploiting Gaia’s natural resources. Burning down her forests, killing beautiful rare animals for their fur, or just for “the fun” of it, polluting her water – all of this that really belongs to all her children, not just some of them. The lack of equal distribution on the planet dries out her resources and energy. Drilling and abusing her.

We give our silent consent that tons of food are thrown away yet millions of people are starving. Some so-called leaders claim that there is not enough food for everyone and decide who will receive it and not. Same leaders say that we are overpopulated yet want us to have mandatory vaccinations to stay “healthy” and alive. Where is the logic in that?

Vilka är dina reflektioner på girighet i världen idag?

Is greed good or?

English:

Greed is the second – of the seven – deadly sins. And we all know that greed in different shapes and forms have existed throughout our human history.

“Greed (as seen by the Church) is applied to an artificial, rapacious desire and pursuit of material possessions… Hoarding of materials or objects, theft and robbery, especially by means of violence, trickery, or manipulation of authority are all actions that may be inspired by greed.

As defined outside Christian writings, greed is an inordinate desire to acquire or possess more than one needs, especially with respect to material wealth.[30] Like pride, it can lead to not just some, but all evil.”

– Wikipedia

As we connect the dots of our earlier blogposts – as well as our book Holy F*ck and Sacred Water – we find this definition of greed spot on with what is going on in our f*cked up world today. From our perspective we can also see the connection with the global leaders – the elite – and their greed, exploiting other people and mother Earth, also called Gaia..

For instance, less than 200 companies owns 85% of the worlds money, and therefore control the distribution of the money globally. We think that this is really f*cked up.

We have noticed that one of the red threads to all the wars, all the abuse and evil we have seen throughout history can be addressed to this deadly sin of Greed. In fact, it can be connected with ALL of the 7 deadly sins! For many heart centered people Greed also become a shadow in not attracting money from fear of being greedy – that also keep these subconscious programs running. These polarities are shadows – both the fear of being greedy and the thriving of greed.. (fear and love based perspectives).

Quote

This text below is an excerpt from Holy F*ck and Sacred Water – The Secret Connections to Everything.

 One of the many expressions of the unconscious masculine is the selfish, the greed (I, me, my, mine. Only I get, like Gollum in the Lord of Rings with “My Precious”).

From a macro perspective, this can be seen in many big banks, organizations, or big corporations exploiting Gaia’s natural resources. Burning down her forests, killing beautiful rare animals for their fur, or just for “the fun” of it, polluting her water – all of this that really belongs to all her children, not just some of them. The lack of equal distribution on the planet dries out her resources and energy. Drilling and abusing her.

We give our silent consent that tons of food are thrown away yet millions of people are starving. Some so-called leaders claim that there is not enough food for everyone and decide who will receive it and not. Same leaders say that we are overpopulated yet want us to have mandatory vaccinations to stay “healthy” and alive. Where is the logic in that?

What is your reflections upon Greed when you look at the world today?

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

Lämna ett svar

Till startsidan