De 7 dödssynderna i dag/The 7 deadly sins today

Svenska:

För att fortsätta utforskningen av all ”fuckedupness” i världen just nu – har vi reflekterat över likheterna med de bibliska 7 dödssynderna och eliten som kontrollerar världen idag.

Är det inte intressant att vi har globala ledare som ingår i New World Order som syndar av bibliska proportioner?

Enligt Wikipedia är definitionen på dessa synder:

De sju dödssynderna (latin septem peccata mortalia), huvudsynderna[1] eller kardinalsynderna, är begrepp inom katolicismen. Inom katolicismen är dessa de svårare synder som består i att människan med fullt vett och fri vilja överträder Guds bud i en viktig sak. Dessa synder gör henne skyldig till den eviga dödens straff och kan endast försonas genom botens sakrament.[2]

Låt oss titta på hur detta är kopplat till dagens kaos. Vi börjar med den första och fortsätter de närmaste dagarna med de andra.

  1. Högmod

Högmod innebär en alltför stor självuppskattning och självhävdelse, motsatsen till ödmjukhet.

The Great Awakening map

Det är en irrationellt korrupt känsla av ens personliga värde, status eller prestationer, som används synonymt med hubris (symboliseras ofta med Lucifer och Satan). Vi som mänsklighet är förslavade av staten.

Eller som vi skriver i

Holy F * ck och Sacred Water:

For us to be totally free, we need to know where we are not. From the moment of our birth into this world, we are a divine living human being. Then we are given an identity by the state when they tell our parents to register our birth. These are the birth certificates and identity numbers (social security etc.). This newly created legal fiction is owned by the state. The state is a registered company and all its subsidiaries (police, statutory courts, tax-department, etc.) are part of the company. Our legal fiction is owned by this company and has to follow the rules for the “employees” of the company (what are called laws etc.).

– Utdrag från Holy F * ck och Sacred Water (kapitel 39)

Vad innebär det?

Detta betyder att vi inte är fria så länge vi tyst godkänner och omedvetet ger bort vår kraft och energi. Vi måste tillsammans ta tillbaka makten över media, politik, regeringar, banker, skolsystem, mat, medicin och resurser och så vidare.

Vi kan inte vänta på att någon eller något ska rädda oss – vi är dem vi har väntat på.

Högmodet – det irrationella korrupta värdet av sig själva istället för helheten – måste erkännas och transformeras. Så vi kan vara ödmjuka och stolta över våra egna val, handlingar, barn och jord.

Den andliga nedstigningen av Lucifer till Satan – är ett av de mest kända exemplen på hubris. Hubris och att sätta sig över andra och över lagarna – som majoriteten av folket styrs av (exempelvis där många satanister är pedofiler med olagligt annars) – kommer att bli deras undergång när vi vaknar och befriar oss från förslavningen. Som vi också skriver i Holy – Satanistens undergång är villkorslös kärlek …

Älska varandra – var medkännande och ödmjuk – gå samman så blir vi fria!

 

English:

To continue down the path of topics around the f*cked-up-ness in the world right now – we have been reflecting on the similarities with the biblical 7 deadly sins and the elite controlling the world.

Isn´t it interesting that we have global leaders who are part of the new world order who sins are of biblical proportions?

According to Wikipedia the definition of these sins are:

The seven deadly sins, also known as the capital vices, or cardinal sins, is a grouping and classification of vices within Christian teachings,[1] although they are not explicitly listed in the Bible. Behaviours or habits are classified under this category if they directly give rise to other immoralities.[2] According to the standard list, they are pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, and sloth,[2] which are contrary to the seven heavenly virtues. These sins are often thought to be abuses or excessive versions of one’s natural faculties or passions (for example, gluttony abuses one’s desire to eat, to consume).

Lets look at how this is connected with todays chaos. We will start with the first one and continue over the next few days with the others.

  1. Pride

  2. Pride: With a negative connotation pride refers to a foolishly[1] and irrationally corrupt sense of one’s personal value, status or accomplishments,[2] used synonymously with hubris.

We as humanity are enslaved by the state. Or as we write in

Holy F*ck and Sacred Water:

For us to be totally free, we need to know where we are not. From the moment of our birth into this world, we are a divine living human being. Then we are given an identity by the state when they tell our parents to register our birth. These are the birth certificates and identity numbers (social security etc.). This newly created legal fiction is owned by the state. The state is a registered company and all its subsidiaries (police, statutory courts, tax-department, etc.) are part of the company. Our legal fiction is owned by this company and has to follow the rules for the “employees” of the company (what are called laws etc.).

 

What does this mean?

This means that we are not free as long as we silently consent and give away our power and energy unconsciously. Together we need to take back the power over the media, politics, governments, banks, school systems, the food, medicine and resources and so on.

We cannot wait for someone or something to save us – we are the ones we have been waiting for.

The pride – the irrational corrupt value of themselves instead of the whole – needs to be acknowledged and transformed. So we can take pride – in the positive sense – of our own choices, actions, children and Earth. The spiritual descent of Lucifer into Satan – is one of the most famous examples of hubris.The hubris – putting themselves above others and above the laws majority of the people are ruled by (such as pedophilia that many Satanists are, but is illegal for others) – will be their downfall as we awaken and free ourselves from the enslavement. As we also write in Holy – the downfall of the Satanist is unconditional love….

Love each other – be compassionate and humble – join together and we will be free!

 

Be F*ckin’ MoRE – Become the Master of Reactivated Embodiment. Tora Zophia and Ulrika are transformational life designers and you can find them and their programs at: www.reactivatedembodiment.com

Live Unfuckwithable!

Tora & Ulrika

 

 

1 comment / Add your comment below

Lämna ett svar